У бібліотеці відбулася науково-практична конференція «В.В. Рюмін: життя та громадсько-просвітницька діяльність»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 882

17 квітня у бібліотеці відбулася науково-практична конференція «В.В. Рюмін: життя та громадсько-просвітницька діяльність», присвячена 145-річчю від дня народження миколаївського інженера, педагога, просвітителя та популяризатора науково-технічних знань.

У заході взяли участь викладачі вищих навчальних закладів, краєзнавці, студенти. Серед них – кандидат історичних наук, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою МНУ імені В.О. Сухомлинського Є.Г. Горбуров,  доктор історичних наук, директор Державного архіву Миколаївської області Л.Л. Левченко, кандидат педагогічних наук, викладач Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна В.В. Паскаленко, провідний документознавець відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи Державного архіву Миколаївської області Н.О. Кухар-Онишко. У своїх доповідях учасники висвітлили життєвий шлях В. Рюміна, його наукову, педагогічну, просвітницьку, громадську діяльність. До уваги присутніх були запропоновані відеоматеріали про заходи зі вшанування пам’яті просвітителя, що проводилися у Миколаєві у 1960-х роках.

Учасники заходу ознайомилися з книжковою виставкою «Перший серед відважних: популяризатор науково-технічних знань», де експонувалися прижиттєві видання науково-популярних праць відомого миколаївця, що зберігаються у фонді обласної бібліотеки. Зокрема, перша книга В. Рюміна «Обыкновенные дороги», опублікована у Харкові у 1901 р. Видання є навчальним посібником для залізничних училищ. Представляють інтерес книги та брошури з прикладної технології, що призначалися для тих, хто займався кустарним і домашнім виробництвом: миловарінням, виготовленням лампадного масла, фарб, бетону, оздоблювальних матеріалів. На виставці також були представлені журнали «Физик-любитель» та «Электричество и жизнь», що видавав та редагував В. Рюмін.

Серед експонованих видань заслуговує на увагу книга з особистої бібліотеки В. Рюміна – праця К. Ціолковського «Исследование мировых пространств реактивными приборами», видана у Калузі у 1914 р. Слід зазначити, що брошуру учений видавав на свої кошти, тому вона вийшла у світ невеликим накладом і на сьогоднішній день є бібліографічною рідкістю. Особливу цінність представляє дарчий напис К. Ціолковського «Вельмишановному В.В. Рюміну від автора». Довгий час це рідкісне видання зберігалося у родинній бібліотеці Рюміних. Пізніше вдова В. Рюміна Тетяна Володимирівна подарувала унікальний примірник обласній бібліотеці.

 

 


 


 


 
 

 

 

The library hosted a scientific and practical conference «V.V. Ryumin: Life and Educational Activities»

 

On April 17, the library hosted a scientific and practical conference "V.V. Ryumin: Life and Public Educational Activities "dedicated to the 145th anniversary of the birth of a Mykolaiv engineer, educator, educator and popularizer of scientific and technical knowledge.

The event was attended by teachers of higher educational institutions, ethnographers, students. Among them is a candidate of historical sciences, a specialist in public relations and the press of the V.O. Sukhomlinsky National Univeristy Ye.G. Horburov, Doctor of Historical Sciences, Director of the State Archives of Mykolaiv Region L. L. Levchenko, Candidate of Pedagogical Sciences, teacher of Mykolaiv College of Transport Infrastructure of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after V. Lazaryan V.V. Paskalenko, leading desk officer of the department of organizational, personnel and secret-secret work of the State Archives of Mykolaiv region N.O. Kukhar-Onyshko. In their reports, the participants highlighted the way of life of V. Ryumin, his scientific, pedagogical, educational, public activity. To the attention of the audience were offered video materials about the events to commemorate the educator's memory, held in Mykolaiv  in the 1960's.

The participants of the event got acquainted with the book exhibition "The First Among the Courageous: popularist Scientific and Technical Knowledge", where the lifetime publications of the popular scientific works of the famous Mykolaiv, exhibited in the regional library, were exhibited. In particular, V. Rumin's first book "Ordinary Roads", published in Kharkiv in 1901. The publication is a training manual for railway schools. Interesting books and brochures on applied technology, intended for those who were engaged in home-made and home-made production: soap making, manufacturing of lamp oil, paints, concrete, finishing materials. The exhibition also featured magazines "Physics-amateur" and "Electricity and Life", which was edited by V. Ryumin.

Among the published publications, the book from the personal library of V. Ryumin is noteworthy - the work of K. Tsiolkovsky "Investigation of the World Spaces by Reactive Instruments", published in Kaluga in 1914. It should be noted that the scholar issued the pamphlet at its own expense, so it was published in small and today is a bibliographic rarity. For a long time, this rare edition was kept in the family library of Ryumini. Later, the widow V. Ryumin Tetiana Volodymirivna gave a unique copy to the regional library.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi