Англійська мова - всесвітня мова бізнесу

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 6943

  У наш час англійська мова відіграє важливу роль у житті суспільства і є його невід’ємною частиною, а також виступає мовою міжнаціонального спілкування для всього людства. Знання англійської мови є важливим аспектом успіху, як у навчанні, так і в професійній діяльності. Міжнародна торгівля, робота банківської системи, діяльність транспортної системи на суші, на морі і в повітрі здійснюється цією мовою. Значення англійської мови в сучасному світі настільки велике, що її знання не є привілеєм і розкішшю, а є своєрідним вікном у світ.

 

Для цієї виставки були відібрані найкращі книги, в яких розглядається використання англійської мови у сфері бізнесу. Представлені видання можна замовити у відділі документів іноземними мовами.

 

 

 

 

Скребкова-Пабат, М. А. Ділова англійська мова : навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат. – Львів : Новий світ – 2000, 2009. – 392 с.

 

Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для мовних навчальних закладів. Його мета – розвити мовні навички практичного застосування сучасної ділової англійської мови. Кожний з розділів посібника відображає окремий аспект ділової англійської, надає тлумачення економічних термінів, пропонує лексичні вправи, містить англо-український словник ділової лексики, англо-український словник синонімів, словник американських та англійських слів, список скорочень різної тематики, зразки практичного використання лексичного матеріалу в ситуаціях реального мовлення, письмового та усного.

 

 

 

 

Богацкий, И. С. Бизнес-курс английского языка: слов.- справ. / И. С. Богацкий, Н. М. Дюканова ; под общ. ред. И. С. Богацкого. – 5-е изд., испр. – К. : ООО «ИП Логос», 2004. – 352 с.

 

Книга охоплює широкий діапазон мовних штампів, текстів, вправ і діалогів. Мета посібника – навчити основам ділового спілкування в усних та письмових формах. Навчальний курс складається з 12 уроків, кожний з яких включає основний текст-поліглот, словник-мінімум, лінгвокомерційний коментар, загальноосвітній та граматичний коментарі, тексти для читання із всебічною інформацією про англомовні країни.

Призначено для широкого кола осіб, які вивчають англійську мову в групах або самостійно і прагнуть в максимально короткі строки оволодіти основами ділового спілкування в типових ситуаціях.

 

 

 

Шамхалова, Н. А. Сучасна ділова англійська мова : навч. посіб. / Н. А. Шамахалова. – К. : КНЕУ, 2005. – 164 с.

 

Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для немовних вищих навчальних закладів на основі оригінальної літератури. Містить п’ять розділів, кожний розділ розкриває окремий аспект ділової англійської мови. Пропонуються завдання і лексичні вправи, тлумачення окремих економічних термінів, переклад з рідної мови на англійську, а також зразки ділових документів, діалоги, рольові ігри, що призначені для вивчення необхідного матеріалу, розвитку мовних навичок та практичного застосування набутих знань з ділової англійської мови.

Призначений для студентів економічних та інших спеціальностей усіх форм навчання, а також осіб, які вивчають англійську мову самостійно.

 

 

 

Шевелёва, С. А. Деловой английский : учеб. пособие для вузов / С. А. Шевелёва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 382 с.

 

Видання складається з двох частин. Перша частина орієнтована на інтенсивне вивчення ділової англійської мови, містить основну тематику, ділову лексику, практичну граматику та фонетику, друга закріпляє вивчений матеріал в сюжетній ситуації.

Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів та середніх професійних навчальних закладів, які вивчають бізнес і менеджмент, для робітників організацій, фірм, підприємств, котрі використовують в своїй діяльності англійську мову, а також для самостійного вивчення ділової англійської мови.

 

 

 

 

Деловой английский язык : учеб. пособие / сост. Е. В. Пинская. – 2-е изд., испр. и доп. – К. : О-во “Знання”, 2002. – 182 с.

 

Посібник містить оригінальні матеріали з газет, журналів, наукових робіт, лекцій з питань економіки та менеджменту. Надаються перевірені на практиці поради, як правильно написати резюме і заяву про зарахування на роботу, підготовитися до співбесіди, що чекає на людину при прийомі на роботу, написати діловий лист, як вести протокол. Книга знайомить з процесом ведення наукової конференції. Окремі розділи присвячені фінансовим питанням і роботі з персоналом.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, учнів гімназій, ліцеїв, середніх шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, слухачів курсів та осіб, котрі самостійно вивчають англійську мову, бізнесменів, менеджерів, робітників комерційних підприємств і банків.

 

 

 

 

Борисенко, И. И. Английский язык в международных документах (право, торговля, дипломатия) : учеб. пособие / И. И. Борисенко, Л. И. Евтушенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Логос, 2001. – 480 с.

 

У цій книзі робиться спроба допомогти читачу зорієнтуватися у великому різноманітті міжнародних документів з точки зору їхніх типів, структури, термінології, ідіоматики. Предметом аналізу є мова міжнародних документів зі всіма її складнощами та особливостями.

Посібник розраховано на тих, хто має гарні знання англійської мови та намагається оволодіти майстерністю перекладу і складання міжнародних документів та кореспонденції.

 

 

 

 

Деловая переписка на английском языке. 1000 фраз : практ. пособие / сост. : С. А. Шевелёва, М. В. Скворцова. – М. : Филоматис, 2007. – 168 с.

 

Посібник містить лаконічні, чіткі рекомендації щодо написання англійською мовою ділових листів на високому професійному рівні. Особливу цінність представляють фрази-кліше за певними темами, що найчастіше використовуються в діловому листуванні: запити, пропозиції, контракти та їхнє виконання, претензії та їхнє урегулювання, агентські угоди тощо. Наводяться зразки кореспонденції та словник з кожної теми.

Для широкого кола ділових осіб, котрі листуються з партнерами з бізнесу англійською мовою.

 

 

 

 

Кутний, Е. А. Бизнес-корреспонденция на английском языке / Е. А. Кутний. – М. : Эксмо, 2005. – 208 с.

 

У посібнику детально розглядаються структура, основні правила оформлення і типи ділових листів, а також електронна кореспонденція, в тому числі й та, що необхідна при пошуку роботи за кордоном. Всі теоретичні рекомендації відносно складання ділових листів підкріплюються прикладами, що були опубліковані в останні роки в американській та англійській літературі. Зовнішньоекономічні терміни ділової кореспонденції були зібрані в англо-російський і російсько-англійський словники в кінці посібника.

Призначено для бізнесменів, перекладачів, секретарів, студентів мовних вищих навчальних закладів і тих, кому доведеться листуватися з іноземними партнерами англійською мовою, а також для широкого кола читачів, котрі вивчають англійську мову.

 

 

 

 

Тютченко, Е. П. Foreign Commercial Paper : навч. посіб. / Е. П. Тютченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 89 с.

 

Посібник представляє собою збірник оригінальних англомовних фахових текстів. Включає різні види англомовної комерційної документації – векселі, накладні, страхові документи, чеки та інше. Його мета – забезпечити цілісне та послідовне засвоєння англійської лексики комерційної документації.

Видання складається з 9 уроків, текстів для додаткового читання і перекладу, та тлумачного словника. Всі уроки мають англо-український термінологічний словник-мінімум та розроблені таким чином, що кожен з них можна вивчати окремо, а не тільки в тому порядку, в якому вони подані в посібнику.

 

 

 

 

Гуринович, В. В. Деловая переписка на английском языке: учеб.-справ. пособие / В. В. Гуринович. – М. : АСТ, 2005. – 256 с.

 

Нвчальний посібник містить основні зразки ділових листів англійською мовою з перекладом на російську мову, порядок їхнього оформлення, коментарі, а також додаткову інформацію (абревіатури та скорочення, кліше і вирази, основні відмінності між британським та американським варіантами англійської мови тощо), що необхідна для ділового листування. Може бути корисним як для студентів, котрі вивчають іноземні мови, перекладачів, ділових людей, так і для широкого кола читачів, які використовують листування як засіб міжмовної і міжкультурної комунікації.

 

 

 

 

Добрынина, Н. Г. Как правильно составить деловой документ на английском языке: учеб. пособие / Н. Г. Добрынина. – М. : Проспект, 2008. – 104 с.

 

Посібник містить практичні поради стосовно ділового листування англійською мово. Наведені приклади складання основних документів, таких, як діловий лист (у тому числі електронний) записка, лист-реклама, опис вакансії, резюме, накладна, протокол і т.п., визначені пунктуаційні, стильові особливості, діловий етикет, технічні прийоми оформлення документів. В списку літератури вказані як паперові, так і електронні джерела інформації.

Для менеджерів, юристів, економістів, а також для всіх тих, хто вивчає англійську мову.

 

 

 

Колесникова, Н. Л. Деловое общение. Business Communication: учеб. пособие / Н. Л. Колесникова. – 4-е изд., испр. – М. : Флинта : Наука, 2005. –152 с.

 

Метою даного посібника є оволодіння навичками ділового спілкування англійською мовою, прийнятого в міжнародній практиці. В трьох частинах (ділова кореспонденція, ділові переговори по телефону, влаштування на роботу) надані приклади офіційних листів, телефонних діалогів, зразки фірмових документів. Вивчення матеріалу закріплено відповідними завданнями.

Книга може використовуватися на заняттях з вивчення англійської мови як мови ділового спілкування у вищих навчальних закладах, гімназіях, коледжах, старших класах шкіл, а також допоможе секретарям, референтам і т.п.

 

 

 

 

Коптюг, Н. М. Деловое общение на английском языке для начинающих: телефонные переговоры, деловая переписка, прием посетителей / Н. М. Коптюг. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2009. – 167 с.

 

Книга написана людиною, яка розбирається в тонкощах ділового спілкування англійською мовою. Свої знання автор отримала під час роботи за кордоном і за роки викладання англійської мови. Вона розглядає конкретні приклади складних і повсякденних ситуацій, що виникають у процесі ділового спілкування, розповідає про «телефонний» етикет, пропонує мовні формули, зразки документів і листів.

Книга допоможе всім тим, чия робота вимагає знання англійської мови, вміння спілкуватися з людьми по телефону, особисто і листуванням.

 

 

 

 

Колот, Л. А., Англійська мова ділової кореспонденції : навч. посіб. / Л. А. Колот, Л. Г. Бальзаннікова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 164 с.

 

У виданні надано зразки ділової кореспонденції, що охоплюють широке коло актуальної комерційної тематики, спеціальні завдання для закріплення навичок складання та перекладу ділової кореспонденції. Матеріал допоможе засвоїти найбільш типові формулювання при веденні ділового листування англійською мовою та ділових контактах у майбутньому. Посібник містить 10 тематичних розділів, довідковий матеріал та глосарій; наведені короткі коментарі, що знайомлять з аспектами інтеркультурної комунікації, особливостями менталітету та ділової поведінки носіїв мови.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають бізнес-курс англійської ділової мови, перекладачів, секретарів та тих, хто веде ділове листування з іноземними партнерами.

 

 

 

 

Мёрдок-Стерн, С. Деловые приемы и встречи на английском: визиты, сотрудничество и профессиональные контакты : учеб. пособие / С. Мёрдок-Стерн. – М. : Астрель: АСТ, 2005. – 126 с.

 

Видання розраховане на широке коло осіб, котрі бажають навчитися вільно спілкуватися англійською мовою. Представлено 12 тем, кожна з яких охоплює певний аспект ділового спілкування: знайомство, організація зустрічі, висловлення подяки, ведення перемов тощо. Теми представлені діалогами та супроводжуються вправами з перекладом та ключами.

Книга буде корисна та цікава для тих, хто вивчає ділову англійську мову самостійно, а також для секретарів і референтів.

 

 

 

 

 Васильева, Л. Деловая переписка на английском языке / Л. Васильева. – 2-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2003. – 352 с.

 

Основна мета посібника – оволодіння навичками написання ділового листа з урахуванням специфіки мовної поведінки англійців та американців. Зразки ділової кореспонденції англійською мовою надані з перекладом на російську мову. Запропоновані моделі листів та вправ, складені на оригінальному мовному матеріалі, допоможуть грамотно оформити та скласти діловий лист.

Посібник розрахований на широке коло осіб, які вивчають англійську мову. Особливий інтерес вона представляє для бізнесменів, бухгалтерів, секретарів, референтів, адміністраторів та інших офісних працівників.

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi