Статті

Семінар-тренінг за темою «Інформаційно-бібліографічна діяльність публічної бібліотеки»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 986

В останнє десятиліття змінюється соціальна роль бібліотеки, її функції і напрямки діяльності, що зумовлено соціально-культурними і технологічними факторами. Нових підходів та оновлених форматів роботи у сучасному комунікаційно-інформаційному середовищі потребує й такий важливий напрямок роботи бібліотеки, як бібліографічна діяльність.

З метою підвищення професійних компетенцій бібліотечних фахівців 31 травня 2018 р. у бібліотеці відбувся семінар-тренінг «Інформаційно-бібліографічна діяльність публічної бібліотеки» для бібліографів та бібліотекарів обласних, міських, районних бібліотек та публічних бібліотек ОТГ Миколаївської області. Участь у заході взяли 24 особи.

Захід відкрила заступник директора з наукової роботи Моісеєва Н.В., яка у своєму виступі окреслила сучасні підходи до бібліографічної діяльності бібліотек.

У рамках семінару-тренінгу фахівцями обласної бібліотеки було проаналізовано звітну документацію бібліотек щодо інформаційно-бібліографічної діяльності в цілому, а також окремих її напрямків, а саме: довідково-бібліографічного обслуговування, ведення довідково-бібліографічного апарату,  краєзнавчої та видавничої діяльності. Учасникам було надано практичні консультації щодо ведення традиційних краєзнавчих каталогів, краєзнавчих електронних баз даних та зведеного корпоративного каталогу районних ЦБС. Важливим акцентом сучасної інформаційно- бібліографічної діяльності є використання інформаційних технологій у бібліографічному обслуговуванні користувачів. Учасникам були представлені кращі напрацювання вітчизняних та зарубіжних бібліотек, зокрема щодо організації віртуальних служб та ефективних форматів бібліографічного інформування. Фахівцями з інформаційних технологій були надані рекомендації щодо структури та контенту бібліотечного web-сайту та практичні поради щодо використання соціальних мереж як інструменту іміджевого позиціонування бібліотек. На завершення учасники заходу отримали індивідуальні консультації фахівців обласної бібліотеки.

  


 


 


 


 

Seminar-training on the topic«Information and bibliographic activity of the public library»

 

In the last decade, the social role of the library, its functions and directions of activity, due to socio-cultural and technological factors, is changing. New approaches and updated work formats in the modern communication and information environment also require such an important direction of the library's work as bibliographic activity.

In order to enhance the professional competencies of library specialists, on May 31, 2018, a workshop on «Information and Bibliographic Activity of the Public Library» for bibliographers and librarians of region, city, district libraries and public libraries of the OTG of the Mykolaiv region was held at the library. Participation in the event took 24 people.

The event was opened by deputy director of scientific work Moiseyeva N.V., who in her speech outlined contemporary approaches to bibliographic activity of libraries.

As part of the training seminar, the regional library specialists analyzed the reporting documentation of libraries concerning the information-bibliographic activity as a whole, as well as its individual areas, namely: reference and bibliographic services, reference and bibliographic apparatus, local lore and publishing activities. Participants were provided with practical advice on the conduct of traditional regional catalogs; local lore electronic databases and a consolidated corporate directory of district CBS. An important accent of modern information and bibliographic activity is the use of information technologies in the bibliographic service of users. Participants were presented with the best practices of domestic and foreign libraries, in particular on the organization of virtual services and effective formats of bibliographic information. Information technology experts have been advised on the structure and content of the library website and practical advice on how to use social networks as a tool for image-positioning of libraries. In the end, the participants of the event received individual consultations by specialists of the regional library. 

 

http://uknr.mk.gov.ua/