Статті

Семінар-тренінг для методистів ЦБС Миколаївської області «Імідж та інформаційні комунікації сучасної бібліотеки»

Рейтинг користувача:  / 3
ГіршийКращий 
Хіти: 1231

Формування іміджу,  підвищення престижу бібліотеки – це безперервний процес, що здатний підвищити конкурентоспроможність бібліотеки, престиж бібліотечної професії, встановити і розширити партнерські зв'язки.

30 жовтня 2018 р. у бібліотеці відбувся семінар-тренінг для методистів ЦБС Миколаївської області «Імідж та інформаційні комунікації сучасної бібліотеки». Участь у заході взяли 30 осіб – представники міських та районних ЦБС, обласних методичних центрів.

Тренінг відкрила директор ОУНБ Агаркова В. В., яка зупинилася на результатах моніторингу стану діяльності публічних бібліотек ОТГ. Вона аголосила, що бібліотека – це публічний заклад, що повинен займати гідне місце в інфраструктурі громади та формувати власний імідж, найважливішою складовою якого є професіоналізм бібліотекаря.

Програма тренінгу складалася з двох блоків. У рамках блоку «Методична діяльність як індикатор якісних змін у бібліотеках» заступник директора з наукової роботи Моісеєва Н.В. у своєму виступі зосередила увагу присутніх на іміджі бібліотеки з погляду влади, громади, методичного центру, розглянула результати моніторингу бібліотек у зрізі ключових складових іміджу бібліотек. Завідуюча відділом науково-методичної роботи Вірьовка Т. М. проаналізувала необхідні знання і вміння методиста та провела тест-драйв щодо оцінювання власних компетенцій учасників. Головний бібліотекар відділу науково-методичної роботи Грабарь А. П. ознайомила з результатами обласного дослідження «Бібліотеки у засобах масової комунікації. Газети». Завідуюча сектором Інформаційно-ресурсний центр міжнародного партнерства Сидоренко Л. Л. надала консультацію щодо різноманітності бібліотечних послуг для місцевої громади, а завідуюча відділом документів і наукових розвідок з питань краєзнавства              Трокай  А. А. –  щодо організації читацьких об’єднань у бібліотеці. Учасники заходу взяли участь у майстер-класі «Складові підготовки успішного соціокультурного заходу» від головного бібліотекаря відділу соціокультурної діяльності Іванової О. Ю. Методисти Арбузинської, Вознесенської, Вітовської, Новобузької, Первомайської та Снігурівської районних ЦБС представили у форматі «печа-куча»  досвід методичної діяльності та реалізації проектних ініціатив.

У рамках блоку «Каскад професійних напрацювань» були підведені підсумки обласного конкурсу професійної майстерності, презентований досвід Баштанської ЦБС щодо участі у регіональному конкурсі на краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України, надана консультація щодо проведення атестації бібліотечних фахівців. Учасники семінару-тренінгу взяли участь у діловій грі «Бібліотечний бейдевінд», під час якої проаналізували звіти районних ЦБС та надали узагальнену інформацію щодо медіаграмотності та академічної доброчесності, адвокаційної діяльності, соціального партнерства. У рамках методичного діалогу «Розробка бібліотечної інновації» були розглянуті основні етапи  впровадження інновації, напрямки інноваційної діяльності, а також проаналізована діяльність бібліотек з погляду методиста.

Учасникам заходу було рекомендовано проаналізувати методичну діяльність ЦБС з урахуванням наданих критеріїв, активно впроваджувати інноваційну діяльність, підвищувати професійний рівень бібліотечних працівників.

  

 

 

  


 

Seminar-training for methodologists of Central Library of Mykolaiv region "Image and Information Communications of the Modern Library"

 

Formation of the image, raising the library's prestige is a continuous process that can increase the library's competitiveness, prestige of the library profession, establish and expand partnerships.

On October 30, 2018, the library hosted a training seminar for methodologists at the Central Library of the Mykolaiv region "Image and Information Communications of the Modern Library". Participation in the event was taken by 30 people - representatives of city and district Central Library, regional methodological centers.

The training was opened by the director of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library, V. V. Agarkova, who focused on the results of monitoring the state of activity of public libraries of united territorial communities. She announced that the library is a public institution that should take a decent place in the community infrastructure and form its own image, the most important part of which is the professionalism of the librarian.

The training program consisted of two blocks. Within the framework of the block "Methodological activity as an indicator of qualitative changes in libraries", deputy director of scientific work Moiseyeva N.V. in her speech, she focused attention on the library's image from the point of view of the authorities, the community, methodical center, announced the results of the monitoring of libraries in the section of key components of the image of libraries. The head of the department of scientific and methodical work Vierovka T. M. analyzed the necessary knowledge and skills of the methodologist and conducted a test drive on the evaluation of their own competencies. The chief librarian of the department of scientific and methodical work Grabar A. P. acquainted with the results of the regional study "Libraries in Mass Media. Newspapers ». Sydorenko L. L., Head of Information and Resource Center of  International Partnership, advised on the diversity of library services for the local community, and the Head of the Department of Documents and Research on Local History Trokay A.A. - on the organization of reader associations in the library.  

Participants of the event took part in the master class "Ingredients for the preparation of a successful socio-cultural event" from the chief librarian of the Department of Socio-Cultural Activities Ivanova O. Yu. Methodist of the (Arbuzinskaya, Voznesenskaya, Vitovskaya, Pervomaiskaya and Snigurivska) centralized library systems presented the experience of the methodological activities and implementation of project initiatives.

Within the framework of the "Cascade of Professional Skills" block, the results of the Regional Competition of Professional Excellence were summed up, the experience of Bashtanskaya Central Electoral Fund was presented on participation in the regional competition for the best methodical and bibliographic publication of public libraries in the South of Ukraine, consulting on conducting the certification of library specialists was provided. Participants of the training seminar took part in the business game "Library Beydevind ", during which they analyzed the reports of regional library systems and provided generalized information on media literacy and academic integrity, advocacy, and social partnership. In the framework of the methodological dialogue "Development of Library Innovation", the main stages of the introduction of innovation, directions of innovation activity were considered, as well as the activity of libraries from the point of view of the methodologist was analyzed.

The participants of the event were encouraged to analyze the methodological activities of the central library systems, taking into account the criteria provided, to actively introduce innovative activities, and to raise the professional level of library staff.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi