Статті

Презентація науково-краєзнавчого видання «Инженер Николай Дмитриев»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 914

15 листопада у бібліотеці відбулася презентація нового науково-краєзнавчого видання «Инженер Николай Дмитриев», що присвячена інженеру-технологу, кораблебудівнику, віце-командору Миколаївського яхт-клубу, директору заводу «Російське суднобудівельне акціонерне товариство», головному керівнику «Товариства Миколаївських заводів та верфей» («Наваль») Миколі Івановичу Дмитрієву.

 

Книга написана авторським колективом у складі кандидата історичних наук, доцента, члена Миколаївської обласної Національної спілки краєзнавців України, кавалера орденів «Данила Галицького» та «За заслуги» ІІІ ступеня, відмінника освіти України, лауреата обласної культурологічної премії імені М. Аркаса, переможця в спеціальній номінації «Летопись Николаева» програми «Человек года. Горожанин года» Є. Г. Горбурова, редактора-коректора газети «Вечерний Николаев» Н. І. Пономарьової та інженера-суднобудівельника, дослідника історії суднобудування В. О. Левицького. Книга видана у видавництві «П. М. Шамрай».

Автори здійснили  грандіозну  роботу з пошуку та відбору матеріалів про життя та діяльність М. І. Дмитрієва. У вітчизняних та зарубіжних архівах, приватних зібраннях вони змогли відшукати невідомі раніше факти та документи, що висвітлюють долю його родини після 1917 р. Видання ілюстроване світлинами початку ХХ століття, містить копії документів, написаних власноруч Миколою Івановичем, а також фотографії декількох артефактів, яких торкалася його рука. А найголовніше полягає в тому, що дослідникам вдалося показати внесок Дмитрієва в організацію суднобудівельного виробництва в Миколаєві.

У заході взяли участь відомі у місті працівники різних сфер науки і культури, творча інтелігенція, співробітники вищих учбових закладів, музеїв та бібліотек міста.

Голова Миколаївської обласної організації Національної спілки краєзнавців України О. П. Тригуб привітав авторів з виходом нової книги, а усіх присутніх – з появою нового краєзнавчого  видання та відмітив, що воно не тільки відкриває для читача нове ім’я, але й спонукає краєзнавців до подальших розвідок. Видавець П. М. Шамрай зазначив, що автори книги є  великими професіоналами,  як  і сам герой.

Поетичне привітання пролунало від голови літературної студії «Спочатку було слово» З. І. Шаталової. Наприкінці свого виступу вона додала: «Автори, як скульптори, висікають з краєзнавчих плит книжкові пам’ятники людей, які будували наше місто». Сюрпризом для авторів и учасників заходу став портрет М. І. Дмитрієва від члена Національної спілки журналістів України О. О. Пилипчука.

Особливу атмосферу заходу створили музичні композиції у виконанні викладача дитячої музичної школи № 6, лауреата обласних і всеукраїнських конкурсів Л. Міхальцової  та ліричні романси у виконанні  камерної співачки О. Шевченко.

Завершилася презентація даруванням почесним гостям, бібліотекам, музеям і університетам книг з автографами  авторів та загальним фото на згадку про зустріч.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

Presentation of the scientific and linguistic edition"Engineer Nikolai Dmitriev"

 

On November 15, the library hosted a presentation of the new scientific and linguistic edition "Engineer Nikolay Dmitriev" dedicated to the engineer-technologist, the shipbuilder, the vice-commander of the Mykolaiv Yacht Club, the director of the plant "Russian shipbuilding joint stock company", the head of the "Society of Mykolaiv factories and shipyards "("Nawal ") Mykola Ivanovich Dmitriev.

The book is written by the author's team in the composition of the candidate of historical sciences, associate professor, a member of the Mykolaiv Regional State Union of Local History Studies of Ukraine, the Knight of the Orders of "Danylo Halytsky" and "For Merits" of the 3rd Degree, the Excellence in Education of Ukraine, the winner of the Regional Cultural Award named after M. Arkas, the winner in a special nomination "Chronicle of Mykolaiv city" of the program "Man of the Year. Town-city of the year " Ye.G. Gorburov, editor-corrector of the newspaper" Evening Nikolaev "N. I. Ponomareva and shipbuilder engineer, researcher of the history of shipbuilding V.O. Levitsky. The book is published in the publishing house "P. M. Shamray ".

The authors carried out tremendous work on the search and selection of materials on the life and work of M. I. Dmitrieva. In domestic and foreign archives, private gatherings, they were able to find previously unknown facts and documents that highlight the fate of his family after 1917. The publication is illustrated by photographs of the early twentieth century, contains copies of documents written by Mykola Ivanovich himself, as well as photographs of several artifacts touched upon his hand. And the main thing is that the researchers managed to show Dmitryev's contribution to the organization of shipbuilding production in Mykolaiv.

The event was attended by workers from various spheres of science and culture known in the city, creative intellectuals, employees of higher educational institutions, museums and libraries of the city.

The head of Mykolaiv  regional organization of the National Union of Local History of Ukraine O. P. Trigub congratulated the authors on the release of the new book, and all those present - with the emergence of a new local history publication, and noted that it not only opens a new name for the reader, but also prompts local lore to further intelligence.  Publisher P. M. Shamray noted that the authors of the book are great professionals, as well as the hero.

Poetic greetings came from the head of the literary studio "First there was a word" Z. I. Shatalova. At the end of her speech, she added: "The authors, as sculptors, cut off the books of monuments of people who built our city from local history plates." A portrait of M.I. Dmitrieva from the member of the National Union of Journalists of Ukraine O. Pylypchuk became a surprise for the authors and participants of the event.

The special atmosphere of the event was created by musical compositions performed by the teacher of the children's music school № 6, the laureate of regional and all-Ukrainian competitions L. Mihaltsova and lyrical romances performed by the chamber singer O. Shevchenko.

The presentation ended with the donation of books by honorary guests, libraries, museums and universities to autograph authors and a general photo in memory of the meeting.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi