Статті

У бібліотеці відбулося засідання наукової студії за темою «Інклюзивна освіта: актуальні питання теорії та практики»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 813

21 листопада в обласній науковій бібліотеці відбулося чергове засідання постійно діючої наукової студії «Освіта Миколаївщини: нові наукові орієнтири» за темою «Інклюзивна освіта: актуальні питання теорії та практики». Метою заходу було обговорення стану інклюзивної педагогіки в Україні, процесу впровадження інклюзивної освіти на Миколаївщині, питань щодо оновлення змісту, форм, методів, засобів і технологій навчання і виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів з урахуванням сучасного розвитку освітньої інклюзії, надання рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Участь у заході взяли представники влади, інклюзивно-ресурсного центру, науковці, викладачі, магістри та студенти вищих навчальних закладів, педагоги-практики, практичні психологи.

Із вступним словом до присутніх звернулася модератор заходу, заступник директора з наукової роботи Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Н. В. Моісеєва, яка наголосила на актуальності засідання та акцентувала увагу на важливості обміну досвідом серед фахівців інклюзивної освіти.

Заступник директора департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації  Л.О. Комісарова привітала учасників наукової студії та розкрила стан впровадження інклюзивної освіти у нашому регіоні.

Про інклюзивну освіту як модель соціального устрою розповіла доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського К.А. Шапочка. Вона зупинилася на ролі суспільно-соціальній моделі розуміння осіб з особливими потребами та обґрунтуванні концепції інклюзивної освіти.

Психолог-викладач Центру соціально-психологічної підтримки студентів, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню Чорноморського національного університету ім. Петра Могили Л.Г. Захарова розкрила питання готовності спільноти до впровадження інклюзивної освіти. Вона  також розповіла про досвід інших країн світу та навела статистичні дані соціальних опитувань українців.

Під час докладу за темою «Створення інклюзивного освітнього простору» методист обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти     О.В. Бавольська зупинилася на моделях розуміння інвалідності, концепції Нової української школи та розповіла про стратегію, спрямовану на те, щоб проектування і компоненти будь-якого середовища, виробів, комунікації, інформаційних технологій чи послуг були однаково доступні та зрозумілі всім та відповідали вимогам спільного користування.

Про навчально-методичну підтримку педагогів в організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання розповіла завідувач обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти К.О. Пінюгіна.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Березнегуватської ЗОШ I-III ступенів О.Л. Сачковська у своєму виступі «Хто сказав, що ми не можемо змінити світ та навчати бачити серцем!» ознайомила присутніх з практикою впровадження інклюзивної освіти в школі та наголосила, що загальноосвітній заклад є відкритим для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей.

Про функції та завдання Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) розповіла директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» Миколаївської міської ради С.М. Чирковська. Також вона акцентувала увагу на тому, що ІРЦ є установою , що створюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їхнього системного кваліфікованого супроводу.

Практичний психолог II категорії Миколаївського загальноосвітньої школи № 19 Є.В. Притула ознайомила присутніх з роботою шкільного психолога з дітьми з особливими освітніми потребами.

Про забезпечення дистанційного навчання, що є ланкою впровадження інклюзивної освіти у вищому навчальному закладі, розповіла кандидат економічних наук, доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна» І.С. Крамаренко.

Роботу Центру психологічної служби університету зі студентами з особливими освітніми потребами розкрила у своєму виступі завідувач психологічної консультації Центру психолого-медико-педагогічної служби Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського Д.С. Гулькова.

Жваве обговорення у присутніх викликали питання готовності людини присвятити себе роботі з тими, хто потребує особливої уваги, допомоги та поваги до себе.

Спеціально до засідання наукової студії фахівцями Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки підготовлено рекомендаційний список «Інклюзивна освіта в Україні» та буклет «Видання шрифтом Брайля у фонді Миколаївської ОУНБ». Крім того, присутні ознайомилися з книжковою виставкою «Інклюзивне навчання – шлях до інтеграції в суспільство» з фонду бібліотеки, на якій були представлені книги та статті з періодичних видань, що висвітлювали усі аспекти сучасної інклюзивної педагогіки. Особливу зацікавленність учасники заходу проявили до книг шрифтом Брайля, що були видані за фінансової підтримки благодійної організації «Фонд родини Нечитайло».

 

 
 


 


 


 


 


 

 

 

 

The Library Held a Meeting of the Scientific Studio

 

On November 21, a regular meeting of the permanent scientific studio "Education of Mykolayiv region: new scientific guidelines" was held at the regional scientific library "Inclusive Education: Current Issues of Theory and Practice". The purpose of the event was to discuss the state of inclusive pedagogy in Ukraine, the process of introducing inclusive education in Mykolaiv region, issues on updating the content, forms, methods, means and technologies of teaching and education of students of higher pedagogical educational institutions, taking into account the current development of educational inclusion, providing equal access to quality education children with special educational needs.

Participation in the event was attended by representatives of the authorities, inclusive and resource center, scientists, teachers, master's degree and students of higher educational institutions, practicing teachers, practical psychologists.

An introductory speech was presented by the moderator of the event, deputy director of scientific work of the Mykolayiv Regional Universal Scientific Library N.V.  Moiseeva, who emphasized the importance of the meeting and emphasized the importance of sharing experience among inclusive education specialists.

Deputy Director of the Department of Education and Science of the Mykolaiv Regional State Administration congratulated the participants of the scientific studio and revealed the condition of implementation of inclusive education in our region.

Doctor of Philosophy in the field of education told about inclusive education as a model of social organization, associate professor of the Department of Pedagogy and inclusive education of the Mykolayiv National University named after                V. Sukhomlinsky K. A. Shapochka. She drew attention to the role of the socio-social model of understanding people with special needs and the rationale behind the concept of inclusive education.

Psychologist-teacher of the Center for social-psychological support of students, professional development and facilitating the employment of the Petro Mohyla Black Sea National University L.G. Zakharova revealed the issue of community readiness for the introduction of inclusive education. She also spoke about the experience of other countries of the world and provided statistics of social polls of Ukrainians.

During the report on the theme "Creating an Inclusive Education Space" a methodologist of the regional resource center for the support of inclusive education of the Mykolaiv regional institute of postgraduate pedagogical education               O.V. Bavolska stopped at the models of understanding disability, the concept of the New Ukrainian school and talked about a strategy aimed at ensuring that the design and components of any medium, products, communication, information technology or services were equally accessible, understandable to all and consistent with the requirements of shared use.

About the educational and methodological support of teachers in organizing the educational process of children with special educational needs in the context of inclusive education, said the head of the regional resource center for the support of inclusive education of Mykolayiv regional institute of postgraduate pedagogical education K.O. Pinyugin.

Deputy director for educational work of the school I-III degrees in  Bereznigovate O.L. Sachkovska in the speech "Who said we can’t change the world and teach us to see the heart!" introduced the participants with the practice of introducing inclusive education at school and stressed that a general educational institution is open to all children, regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other features.

About the functions and tasks of the Inclusive-Resource Center (IRC) was told by the director of the municipal institution "Inclusive-Resource Center № 1" of the Mykolayiv town council S. M. Chyrkovska. She also emphasized that IRC is an institution created to ensure the rights of children with special educational needs from the age of 2 to 18 years to receive general secondary education through comprehensive psychological and pedagogical assessment of the development of the child, provision of psychological and pedagogical, correctional-development services and ensuring their systemic skilled support.

Practical psychologist of category II of Mykolayiv for general education school № 19 Y.V. Prytula familiarized the students with the work of a school psychologist with children with special educational needs.

About the provision of distance learning, which is a link to the introduction of inclusive education in higher education, said the candidate of economic sciences, associate professor, dean of the faculty of law and social and educational technologies of the Mykolayiv Interregional Institute for Human Development at the University «Ukraine» I.S. Kramarenko.

The work of the Center for psychological service of the university with students with special educational needs revealed in his speech the head of the psychological consultation of the Center for psychological-medico-pedagogical service of the Mykolayiv National University named after V. Sukhomlinsky D.S. Gylkova.

A lively discussion among the audience raised the issue of human readiness to devote himself to working with those who need special attention, help and respect for themselves.

        Specially for the meeting of the scientific studio specialists of the Mykolaiv Oblast Universal Scientific Library prepared the recommendation list «Inclusive Education in Ukraine" and the booklet "Publications in Braille font in the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library Fund».

         In addition, the participants were introduced to the book exhibition "Inclusive education – the way to integration into society" from the library's fund, where books and articles from periodicals were presented that covered all aspects of modern inclusive pedagogy. The participants of the event were particularly interested in the books in Braille, which were published with the financial support of the charity organization "Nechitaylo Family Fund".

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi