Статті

День фахівця за темою «Cамоосвіта вчителя – шлях до професійної досконалості»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 311

Використання інноваційних технологій та втілення нових форм у практику роботи  формує імідж сучасних бібліотек як рівноцінних партнерів вищих навчальних закладів.

З метою популяризації інформаційних ресурсів для забезпечення навчального та науково-методичного процесів 27 лютого співробітники сектору документів іноземними мовами провели День фахівця за темою «Cамоосвіта вчителя – шлях до професійної досконалості» на базі Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти. Увазі слухачів курсів підвищення кваліфікації – вчителів англійської мови  був запропонований огляд сучасних методичних, дидактичних та профільних періодичних видань з фонду обласної наукової бібліотеки, що допоможуть вчителю підтримувати свою професійну компетентність та наповнити навчальний процес сучасними інноваційними методами викладання іноземної мови.

Учасники заходу були також ознайомлені з довідковим апаратом сектору, що допоможе вчителю у плануванні уроків, створенні творчих розробок, організації позакласних заходів тощо. Представлені ресурси дозволять зробити процес вивчення  та викладання англійської ефективним та  захоплюючим.

 

 


 

 

 

Specialist's Day on the topic «Self-education of a teacher - a path to professional perfection»

 

The use of innovative technologies and the implementation of new forms in the practice of work forms the image of modern libraries as equally valuable partners in higher education institutions.

In order to popularize the information resources for providing educational and scientific and methodical processes, on February 27, the employees of the document sector in foreign languages held a specialist's day on the topic «Self-education of the teacher - the path to professional perfection» on the basis of the Mykolaiv Institute of Postgraduate Pedagogical Education. Attention of the students of advanced training courses - English teachers was offered an overview of modern methodical, didactic and profile periodicals from the fund of the regional scientific library, which will help the teacher to maintain the professional competence and fill the educational process with modern innovative methods of teaching a foreign language.

Participants of the event were also acquainted with the help desk of the sector, which will help the teacher in planning lessons, creating creative development, organizing extracurricular activities, etc. The resources presented will make the process of learning and teaching English effective and exciting.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi