Статті

Відбулося засідання суспільствознавчої науково-методичної студії

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 279

26 березня у відділі документів і наукових розвідок з питань краєзнавства відбулося засідання суспільствознавчої науково-методичної студії «Історія і пам'ять» за темою «Українознавчий компонент у викладанні суспільствознавчих предметів», ініціатором якого став Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Засідання складалося з двох модулів – історико-теоретичного та практичного. Учасниками стали відомі миколаївські науковці, краєзнавці та викладачі ЗОШ районів та міста. Також були присутні викладачі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Доктор історичних наук, професор, декан факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова В. Г. Кушнір відзначив, що перед сучасними педагогами стоїть завдання показати, наскільки багата та глибинна традиційна українська культура і саме через неї світ пізнає Україну. Кандидат історичних наук, доцент, заступник декана з наукової та виховної роботи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Н. О. Петрова поділилася практичним досвідом роботи використання краєзнавчого компоненту у навчально-виховному процесі.

Завідувач навчального кабінету «Освіта Миколаївщини» Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Г. М. Запорожченко презентувала власну поему «Мазепа» та наглядно продемонструвала використання поетичного слова у викладанні матеріалів з історії.

У своїх доповідях учитель Широколанівської ЗОШ І-ІІІ ст. Веселинівської районної ради Миколаївської області П. В. Ковалів, учитель Баштанського опорного закладу ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Баштанської міської ради Миколаївської області Л. О. Рясик, методист Миколаївського муніципального академічного коледжу Миколаївської міської ради С. В. Корнієнко акцентували увагу на практичній роботі з учнями по вивченню історії рідного краю та особливостях організації просвітницьких проектів.

Наприкінці зустрічі кандидат історичних наук, доцент кафедри філософської освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти О. В. Волос наголосила про необхідність повернення курсу «Українознавство» до програми навчальних закладів.

До уваги учасників була представлена книжкова виставка «Люблю тебе, мій краю рідний…» із фонду обласної бібліотеки.

  


 


 

 

 

 

A meeting of social science research and methodology studio took place

 

 On March 26, in the department of documents and scientific researches in the field of regional studies, a meeting of the social science-methodological studio "History and Memory" was held on the theme "Ukrainian-language component in the teaching of social science subjects", initiated by the Mykolaiv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education. The meeting consisted of two modules - historical-theoretical and practical. The participants were Mykolaiv scholars, ethnographers and teachers of secondary schools in the districts and cities. There were also teachers from the I. I. Mechnikov Odessa National University.

 V.G. Kushnir, Doctor of Historical Sciences, professor, dean of the Faculty of History and Philosophy of the I. I. Mechnikov Odessa National University, noted that modern educators have a task to show how profound and profound traditional Ukrainian culture is, and the world through which the world will know Ukraine. The candidate of historical sciences, associate professor, deputy dean on scientific and educational work of the I. Mechnikov Odessa National University, N.O. Petrov, shared practical experience of using the local lore component in the educational process.

 Head of the Education Department "Education of Mykolaiv Region" Mykolaiv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education G. M. Zaporozhchenko presented his own poem "Mazepa" and clearly demonstrated the use of the poetic word in teaching materials on history.

 In his reports, the teacher of Shyrocolanivka secondary school I-IIIn Veselinovsky district council of Mykolaiv region P.V. Kovaliv, teacher of Bashtanka foundation institution of secondary schools of the Bashtanka City Council of Mykolaiv Region L.O. Ryasyk, a methodologist at the Mykolaiv Municipal Academic College of the Mykolaiv City Council, S.V.Kornienko, focused on practical work with students on studying the history of their native land and the peculiarities of organizing educational projects.

 At the end of the meeting, O. Volos, candidate of historical sciences, associate professor of the department of philosophical education, theory and methodology of social science subjects of the Mykolaiv regional institute of postgraduate pedagogical education O. Volos emphasized the necessity of returning the course "Ukrainoznavstvo" to the program of educational institutions.

 The book exhibition "I Love You, My Country's Homeland ..." from the fund of the regional library was presented to the attention of the participants.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi