Статті

Відбулося засідання клубу молодих і креативних «Територія Науки»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 548

24 квітня у рамках роботи клубу молодих і креативних «Територія Науки» в бібліотеці відбулося засідання круглого столу «Молодь та наука: кроки назустріч». Метою заходу стало об’єднання інтелектуальної молоді, яка діє у різних галузях знань, ознайомлення з науковим потенціалом молодих талановитих вчених міста, обговорення негативних явищ, що перешкоджають досягненню мети, сприяння обміну досвідом тощо.

Модератор заходу – доктор філософії технічних наук, директор Миколаївського науково-навчального центру освіти дорослих, академік Української Академії Наук, заслужений працівник освіти, член колегії ГО «Миколаївське товариство дослідників» Вільський Г.Б. – запросив молодь до активної роботи Клубу, відмітив важливість тісної співпраці навчальних закладів, громадських організацій та підприємств.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіка підприємства», керівник «Школи молодого вченого» факультету економічних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили Семенчик І. М. у своїй доповіді «Науково-дослідна робота студентів у ВНЗ як складова їх професійної підготовки» розповіла про основні аспекти роботи «Школи молодого вченого», на базі якої студентство університету займається науковою діяльність.

Проблеми використання і охорони земель сільськогосподарського призначення висвітлила студентка IV курсу кафедри управління земельними ресурсами та «Школи молодого вченого» факультету економічних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юзик В. А.

Студентка V курсу кафедри управління земельними ресурсами та «Школи молодого вченого» факультету економічних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили Хапун О. С. розкрила особливості управління рекреаційними ресурсами та запропонувала рекомендації з подальшого розвитку рекреаційного землекористування.

Директор навчально-наукового Гуманітарногоінституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кандидат історичних наук, доцент Бобіна О. В. у своїй доповіді «Молоді науковці Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова: історія та сучасність. До 100-річчя НУК імені адмірала Макарова» познайомив з історичними аспектами підготовки молодих фахівців та їхніми науково-дослідницькими досягненнями в області кораблебудування.

Студентка III курсу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Огінська К. висвітлила роль студентів-менеджерів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у становленні економічної науки на Миколаївщини.

Технології неформальної освіти розкрила у своєму виступі кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та математики Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського Манькусь І. В. Вона акцентувала увагу на створенні освітнього середовища, що забезпечуватиме пошук, розвиток та підтримку творчої обдарованої молоді. Також представила проекти механіко-математичного факультету Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, зокрема фестиваль творчості, натхнення і науки «Молодіжна хвиля», у рамках роботи якого в Миколаївській області діють STEM-майданчики та майстерні.

Доповнили її виступ вчитель фізики Явкінської ЗОШ, студент-магістрант спеціальності «Фізика» Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського Коврига О. Ю. та кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри фізики та математики Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського Дармосюк В. М.

Про нові підходи до створення багатофункціональних наноматеріалів на основі полімерів та широкий спектр їхнього використання у промисловості розповів доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та математики Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського Лисенков Е. А.

Історичні аспекти розвитку Чорноморського флоту крізь призму історії та долю миколаївських кораблів 1910 - 1920 рр. на основі архівних фотоматеріалів висвітлив учень 9 класу Миколаївського муніципального колегіуму ім. В. Д. Чайки, призер обласного етапу конкурсу-захисту наукових робіт МАН Дубов Ю.

Учениця 11 класу Миколаївського муніципального колегіуму ім. В. Д. Чайки, переможець Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту наукових робіт МАН, призер Всеукраїнського етапу предметної олімпіади з української мови Некипелова В. розглянула особливості новинних ігор як елементу іммерсивної журналістики, характерною рисою якої є представлення матеріалів у формі гри, та навела приклади новинних ігор.

Здобувач вищої освіти групи Ен 1 маг Миколаївського національного аграрного університету Мардзявко В. А. зупинився на  порівняльному аналізі показників технічного рівня однофазних трансформаторів з різними способами виготовлення магнітопроводу.

Про основні аспекти компаративного аналізу показників маси та вартості однофазної електромагнітної системи з прямокутними і шестигранними перерізами стрижнів броньового витого магнітопроводу розповіла здобувач вищої освіти групи Ен 1 маг Миколаївського національного аграрного університету Череповська А. С.

Під час заходу експонувалася книжкова виставка «Науково-інноваційна діяльність в Україні», де були представлені видання з фонду обласної наукової бібліотеки.

 

 

 

 


 

  

 

 


 

 

 

 

Meeting of the club of young and creative «Territory of Science»

 

On April 24, a round table "Youth and science: steps towards the meeting" took place in the framework of the club of young and creative "Territory of Science" in the library. The purpose of the event was to unite intellectual youth, operating in various fields of knowledge, acquaintance with the scientific potential of young talented city scholars, discuss negative phenomena that hinder the achievement of the goal, facilitate the exchange of experience, etc.

The moderator of the event is Doctor of Philosophy of Engineering, Director of the Mykolaiv Research and Training Center for the Education of Adults, Academician of the Ukrainian Academy of Sciences, Honored Education Worker, member of the Collegium of the public organization"Mykolaiv Society of Researchers" Vilsky G. B. - invited young people to active work of the Club, noted the importance of close cooperation between educational institutions, public organizations and enterprises.

Candidate of economic sciences, associate professor of the Department of Economics of Enterprise, head of the School of Young Scientist of the Faculty of Economic Sciences of the Petro Mohyla Black Sea National University Semenchik I.M. in his report "Research work of students in higher educational institutions as a component of their professional training" spoke about the main aspects of the work of the "School of the Young Scientist", on the basis of which the student's university is engaged in scientific activities.

Problems of the use and protection of agricultural land were highlighted by the student of the IV course of the Department of Land Management and "School of the Young Scientist" faculty of economic sciences of the Petro Mohyly Black Sea National University Yuzyk V.A.

The student of the V course of the Department of Land Management and "School of the Young Scientist" faculty of economic sciences of the Petro Mohyla Black Sea National University, Hapun O. S., disclosed the features of the management of recreational resources and offered recommendations for the further development of recreational land use.

Director of the Academic Humanitarian Institute of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ph.D. in History, Associate Professor Bobin O.V. in his report "Young Scientists of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding: History and Modernity. He introduced the historical aspects of the training of young specialists and their research achievements in the field of shipbuilding.

Third-year student of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding Oginskaya K. highlighted the role of student managers of the Admiral Makarov National Shipbuilding University in the development of economic science in Mykolaiv region.

The technology of informal education was revealed in her speech by the candidate of pedagogical sciences, associate professor of the Department of Physics and Mathematics of the V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University Mankus I.V. She emphasized the creation of an educational environment that would ensure the search, development and support of creative talented youth. Also presented the projects of the Faculty of Mechanics and Mathematics of the V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, in particular the festival of creativity, inspiration and science "Youth wave", within the framework of which in the Mykolaiv region there are STEM-sites and workshops.

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, associate professor of the Department of Physics and Mathematics of the V.O Sukhomlinsky Mykolaiv National University, Lysenkov E. A.told about new approaches to the creation of multifunctional nonmaterial based on polymers and their wide range of uses in industry.

Historical aspects of the development of the Black Sea Fleet through the prism of history and the fate of the Mykolaiv ships of 1910-1920 on the basis of archival materials were highlighted by the pupil of the 9th form of the V. D. Chaika Mykolaiv Municipal College, prize-winner of the regional stage of the competition for the protection of scientific works of the Academy of Sciences of Ukraine Dubov Yu.

Student of the 11th form of the V.D. Chaika Mykolaiv Municipal Collegium, winner of the All-Ukrainian stage of the competition for the protection of scientific works of the Academy of Sciences, prize-winner of the All-Ukrainian stage of the subject Olympiad in the Ukrainian language Nekypelova V. considered the peculiarities of the news games as an element of immersive journalism, the characteristic feature of which is the presentation of materials in the form of a game.

The student of higher education of the En 1 magician of the Mykolaiv National Agrarian University, Mardziavko V.A., focused on the comparative analysis of the technical parameters of single-phase transformers with different methods of manufacturing a magnetic circuit.

The main aspects of the comparative analysis of the mass values and the cost of a single-phase electromagnetic system with rectangular and hexagonal sections of the armor-twisted magnet lines were given by the applicant of higher education of the Yen 1 magician of the Mykolaiv National Agrarian University, Cherepovska A. S.

During the event, the book exhibition "Scientific and innovation activity in Ukraine" was exhibited, where publications from the fund of the regional scientific library were presented.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi