Статті

Керівництво бібліотеки взяло участь в Інтелект-форумі

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1704

7-9 червня 2019 р. представники бібліотеки – директор В.В. Агаркова та заступники директора Н.В. Моісеєва та Л.М. Трегуб взяли участь в Інтелект-форумі, що проходив за ініціативою та на базі Одеської національної наукової бібліотеки. Метою Інтелект-форуму є підвищення культурного, освітнього, інформаційного потенціалу України шляхом створення ефективного соціокомунікаційного простору для поглиблення стратегічного партнерства бібліотек та інших закладів культури, науки, освіти за сприяння представників владних структур, громадських об’єднань, бізнесу тощо. У рамках заходу відбулися XX Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» та круглий стіл «Інноваційна діяльність бібліотек України: стратегії розвитку в інформаційному суспільстві». Захід проходив під егідою Міністерства культури України за підтримки Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, Книжкової палати України ім. І.Федорова, Українського інституту книги, Одеської ОДА, обласної та міської рад.

У рамках XX Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» бібліотечні фахівці та читачі мали можливість ознайомитися з видавничою продукцією близько 100 вітчизняних видавництв, відвідати презентації нових вітчизняних видань та видавничих проектів, автограф-сесії, ознайомитися з виданнями-переможцями конкурсу «Краща книга виставки-форуму 2019».

Обговорення актуальних проблем бібліотечної діяльності та обмін досвідом роботи відбувалися у рамках круглого столу «Інноваційна діяльність бібліотек України: стратегії розвитку в інформаційному суспільстві». Під час виступів учасники представили інноваційні моделі розвитку бібліотек, напрацювання в проектній діяльності, нові підходи в обслуговуванні користувачів, формати впровадження сучасних технологій. Досвід роботи Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки був представлений у виступі Н.В. Моісеєвої «Проектна діяльність як стимул інноваційного розвитку бібліотеки».

В.В. Агаркова у складі делегації представників Міністерства культури України, директорів бібліотек та видавців відвідала виїзне свято української книги у м. Вилкове, а також стала учасником засідання клубу ділового спілкування «Інноваційний розвиток бібліотек в умовах децентралізації: проблеми і здобутки».

Виставка-форум «Українська книга на Одещині» відзначила свій 20-й ювілей, заслужено набувши статусу події всеукраїнського значення, що свідчить про підтримку на державному рівні, інтерес суспільства до української книги, потребу у живому спілкуванні автора, видавця, бібліотекаря та читача.

 

 


 


 


 

 


 

The library leadership participated in the Intellectual Forum

 

 June 7-9, 2019 representatives of the library - director V.V. Agarkova and deputy directors N.V. Moiseyeva and L.M. Tregub participated in the Intelligence Forum, which was held at the initiative of the Odessa National Scientific Library. The purpose of the Intel-Forum is to increase the cultural, educational and information potential of Ukraine by creating an effective socio-communicative space to deepen the strategic partnership of libraries and other institutions of culture, science, education with the assistance of representatives of power structures, public associations, business, etc. The 20th All-Ukrainian Exhibition-Forum "Ukrainian Book in Odessa Region" and the Round Table "Innovative Activity of the Libraries of Ukraine: Development Strategies in the Information Society" took place within the framework of this event. The event was held under the auspices of the Ministry of Culture of Ukraine with the support of the Ukrainian Association of Publishers and Book Distributors, the Book Chamber of Ukraine - I. Fedorov, Ukrainian Book Institute, Odessa Regional State Administration, regional and city councils.

 Within the framework of the XX All-Ukrainian Exhibition-Forum "Ukrainian Book in Odessa Region", library specialists and readers had the opportunity to familiarize themselves with publishing products of about 100 domestic publishing houses, to visit presentations of new domestic editions and publishing projects, an autograph session, to get acquainted with the publications-winners of the contest "The Best Book Exhibition-Forum 2019 ".

 Discussion of the topical issues of library activity and the exchange of work experience took place within the framework of the round table "Innovative activity of libraries in Ukraine: development strategies in the information society". During the speeches the participants presented innovative models of libraries development, work experience in the project activity, new approaches in service of users, formats of introduction of modern technologies. The experience of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library was presented in the speech N.V. Moiseyeva's "Project activity as an incentive for the innovative development of the library".

 V.V. Agarkova as part of a delegation of representatives of the Ministry of Culture of Ukraine, directors of libraries and publishers visited a holiday “Ukrainian book” in Vylkove, and also became a participant of the meeting of the business communication club "Innovative development of libraries in the conditions of decentralization: problems and achievements".

The exhibition-forum in the Odessa region marked its 20th anniversary, deservedly gaining the status of an all-Ukrainian significance event, which testifies to the support at the state level, the interest of society in Ukrainian books, the need for a live communication between the author, publisher, librarian and reader.

 

            http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi