Статті

ХІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 944

24 жовтня в обласній універсальній науковій бібліотеці відбулося урочисте відкриття ХІ Миколаївської обласної краєзнавчої конференції «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження». Організаторами заходу стали управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Миколаївський обласний краєзнавчий музей та Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека. Конференція зібрала представників влади, журналістів, істориків, краєзнавців, науковців, працівників архівів, бібліотек, музеїв та студентську молодь. Модератором заходу був заступник директора з наукової роботи обласного краєзнавчого музею В. В. Чернявський.

Пленарне засідання відкрив начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, кандидат філософських наук М. Ф. Димитров, який закликав учасників досліджувати історію рідного краю та представляти свої напрацювання світовій спільноті. Важливість співпраці бібліотеки та музею, а також збільшення інтересу молодого покоління до краєзнавчих тем відзначила директор обласної універсальної наукової бібліотеки В. В. Агаркова. Директор Миколаївського обласного краєзнавчого музею В. А. Михайлов побажав доповідачам цікавих досліджень та нових наукових відкриттів.

На пленарному засіданні виступили старший викладач кафедри історії та археології, Навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, директор ДП НДЦ «Лукомор'є» Інституту археології НАН України К.В. Горбенко («Приміщення № 24 городища доби фінальної бронзи Дикий Сад»), доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені П. Могили Ю.В. Котляр («Регіон «Південна Україна»: назва та територія») та доктор історичних наук, професор кафедри історії Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського В.А. Пархоменко («Миколаївський брандмейстер Фелікс Карлович Вісневський»).

Конференція продовжила свою роботу у 4 секціях: «Історія краю», «Матеріальна та духовна культура Миколаївщини», «Джерелознавство та історіографія Миколаївщини, музейна справа», «Видатні постаті краю». У секції «Джерелознавство та історіографія Миколаївщини, музейна справа» взяла участь завідуюча відділом науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями Т.В. Серебрякова з доповіддю «Іноземні стародруки у фонді Миколаївської ОУНБ».

Доповіді – розвідки 73 авторів з Миколаєва, Очакова, Баштанки, Первомайська, Одеси та Херсона будуть представлені у збірнику наукових матеріалів ХІ Миколаївської обласної краєзнавчої конференції «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження».

До уваги учасників була підготовлена книжкова виставка «Миколаїв – перлина Півдня України» з фонду Миколаївської ОУНБ.

 

 


 


 


 

 

  

XI Mykolaiv Regional Conference"History. Ethnography. Culture. New Research »

 

 On October, 24th in the regional universal scientific library the solemn opening of the XI Mykolaiv Regional local history conference «History. Ethnography. Culture. New Research. " The event was organized by the Department of Culture, Nationalities and Religions of the Regional State Administration, the Mykolaiv Regional Museum and the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library. The conference brought together representatives of the authorities, journalists, historians, local historians, scientists, archives, libraries, museums and student youth. The event was moderated by the Deputy Director for Scientific Work of the Regional Museum of Local History, V.V. Chernyavsky.

 The plenary session was opened by the head of the department of culture, nationalities and religions of the regional state administration, the candidate of philosophical sciences M.F. Dymytrov, who urged the participants to explore the history of their native land and present their work to the world community. The importance of cooperation between the library and the museum, as well as increasing the interest of the young generation in local lore, was noted by the director of the regional universal scientific library V.V. Agarkova. The director of the Mykolaiv Regional Museum of Local History V.A. Mykhailov wished the speakers interesting research and new scientific discoveries.

 At the plenary session were the senior lecturer of the Department of History and Archeology, the Educational-Scientific Institute of History, Political Science and Law of the V.O. Sukhomlinsky Mykolaiv National University, Director of the State Scientific and Research Center "Lukomorye" of the Institute of Archeology of Ukraine- K.V. Gorbenko, Doctor of History, Professor, Head of the Department of History of P. Mohyla Black Sea National University - Yu.V. Kotlyar ("Southern Ukraine Region: Name and Territory") and Doctor of History, Professor at the Department of History of V.O. Sukhomlinsky Mykolaiv National University- V.A. Parkhomenko.

 The conference continued its work in 4 sections: "History of the Territory", "Material and Spiritual Culture of Mykolaiv Region", "Source Studies and Historiography of Mykolaiv Region, Museum", "Outstanding Figures of the Territory". In the section "Source Studies and Historiography of Mykolaiv Region, Museum" the head of the department of scientific research with rare and valuable editions T.V. Serebryakova participated with the report "Foreign old printed books in the fund of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library ".

 Reports - Intelligence of 73 authors from Mykolaiv, Ochakiv, Bashtanka, Pervomaisk, Odesa and Kherson will be presented in the collection of scientific materials of the XI Mykolayiv Regional Conference "History. Ethnography. Culture. New Research. "

 A book exhibition "Mykolaiv - the pearl of the South of Ukraine" was prepared for the attention of the participants from the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library Foundation.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi