Статті

Засідання постійно діючої наукової студії за темою «Інноваційні методики навчання в діяльності закладів вищої освіти»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 403

25 червня в обласній науковій бібліотеці відбулося чергове засідання постійно діючої наукової студії «Освіта Миколаївщини: нові наукові орієнтири» за темою «Інноваційні методики навчання в діяльності закладів вищої освіти». Метою заходу було обговорення результатів впровадження інноваційних методик та технологій в освітній процес, а також обмін досвідом та напрацюваннями між навчальними установами м. Миколаєва.

Участь у заході взяли представники департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, науковці та викладачі Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, Миколаївського національного аграрного університету, Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Модератор заходу – заступник директора з наукової роботи Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Н. В. Моісеєва – наголосила на актуальності засідання та акцентувала увагу на тому, що впровадження інновацій у педагогічний процес навчального закладу покликане забезпечити підвищення якості навчання.

Головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти, координації діяльності вищої освіти, науки департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Л. В. Сенчишак привітала учасників заходу та підкреслила, що сьогодні якість освіти у вищих навчальних закладах покращується шляхом ефективної організації та інформатизації навчального процесу, впровадження передових наукових розробок у практику викладання.

Про інноваційні технології в системі вищої освіти в Україні, а саме онлайн-навчання, ознайомила присутніх кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського К. А. Шапочка. Вона розкрила зміст та форми організації навчально-виховного процесу та впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій у вищий школі.

Під час виступу за темою «Дистанційна освіта: нові виклики у поточній роботі викладача ЗВО» кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії та культурології Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова О. О. Гончарова поділилася особистим досвідом дистанційної роботи зі студентами, а саме ознайомила з перевагами та недоліками платформи Google Класс, додатку Telegram, а також проведення лекцій у програмі Zoom.

Кандидат політичних наук, доцент кафедри соціальної роботи Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського В.М. Ярошенко у своєму виступі розкрила тему академічної мобільності як одного із пріоритетних напрямків в діяльності вищого навчального закладу.

Про особливості дистанційного навчання на прикладі електронного ресурсу Moodle Миколаївського національного аграрного університету розповіла асистент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу Миколаївського національного аграрного університету О. В. Зубєхіна-Хайят. У своєму виступі вона розкрила технологію використання даної програми та навела приклади навчальних курсів зі своєї практики.

Доктор філософії у галузі освіти, завідувач науково-практичної лабораторії психолого-педагогічних інноваційних технологій розвитку особистості Миколаївського національного аграрного університету, голова Миколаївського осередку арттерапевтичної асоціації, сертифікований арттерапевт, ігротехнік Г. Л. Рурик у виступі «Арттерапевтичні інноваційні техніки та технології у супроводі навчального процесу» висвітлила проблеми адаптації особистості, що постали перед викладачами та студентами вищої школи під час дистанційного навчання. Також вона розповіла про методи та прийоми арттерапії, що допомагають здолати психологічне напруження у суспільстві.

Про техніки, прийоми і методики навчання учнів «нової грамотності» розповіла кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Г. М. Гич. Вона акцентувала увагу на основних принципах та алгоритмах викладання інформації новому поколінню здобувачів середньої та вищої освіти у сучасних умовах.

Спеціально до засідання наукової студії фахівцями Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки для учасників заходу було підготовлено бібліографічний список «Інноваційні технології та методики навчання в освітньому процесі». Крім того, присутні ознайомилися з книжковою виставкою «Інноваційна діяльність в сучасних освітніх закладах: досвід, проблеми, перспективи», на якій були представлені книги та періодичні видання з фонду бібліотеки за темою заходу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent scientific studio meeting

 

On June 25, the regular meeting of permanent scientific studio «Education of Mykolaiv region: new scientific landmarks» on a theme «Innovative methods of training in activity of establishments of higher education» took place in the regional scientific library. The purpose of the event was to discuss the results of the introduction of innovative methods and technologies in the educational process, as well as the exchange of experiences between educational institutions of Mykolaiv.

The event was attended by representatives of the Department of Education and Science of the Mykolaiv Regional State Administration, scientists and teachers of the V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, Mykolaiv national agrarian university, Admiral Makarov National university of shipbuilding, the Mykolaiv regional institute of postgraduate pedagogical education.

The moderator of the event - Deputy Director for Research of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library N.V. Moiseeva - stressed the relevance of the meeting and emphasized that the introduction of innovations in the pedagogical process of the school is designed to improve the quality of education.

L.V. Senchyshak, Chief Specialist of the Department of Vocational Education, Coordination of Higher Education, Science of the Department of Education and Science of the Mykolaiv Regional State Administration, greeted the participants and stressed that today the quality of education in higher education is improving through effective organization and informatization of the educational process. introduction of advanced scientific developments in teaching practice.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Inclusive Education of the V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University K.A. Shapochka  revealed the content and forms of organization of the educational process and the introduction of educational innovations and information technologies in higher education.

During the speech on the topic "Distance education" candidate of philosophical sciences, senior lecturer at the Department of Philosophy and Cultural Studies of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding O.O. Goncharova shared personal experience of distance work with students. advantages and disadvantages of the Google Class platform, Telegram application, as well as lectures in Zoom.

Candidate of Political Sciences, Associate Professor of the Department of Social Work of V.O. Sukhomlinsky Mykolaiv National University V.M. Yaroshenko revealed the topic of academic mobility as one of the priority areas in the activities of higher education.

O.V.  Zubekhina-Hayat, Assistant of the Department of Tractors and Agricultural Machines, Operation and Technical Service of Mykolaiv National Agrarian University, spoke about the peculiarities of distance learning on the example of the electronic resource Moodle of Mykolaiv National Agrarian University. In her speech, she revealed the technology of using this program and gave examples of training courses from her practice.

Doctor of Philosophy in Education, Head of the Scientific and Practical Laboratory of Psychological and Pedagogical Innovative Technologies of Personality Development of Mykolaiv National Agrarian University, Chairman of the Mykolaiv Branch of the Art Therapeutic Association, Certified Art Therapist, Game Technician G.L. Rurik in the speech "Art Therapeutic Innovative Techniques» highlighted the problems of personality adaptation that faced by teachers and students of higher education during distance learning. She also talked about methods and techniques of art therapy that help to overcome psychological stress in society.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Theory and Methods of Language, Literature and Art and Aesthetic Education of the Mykolaiv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education G.M. Gych spoke about techniques, methods and techniques of teaching students "new literacy". She focused on the basic principles and algorithms of teaching information to the new generation of students of secondary and higher education in modern conditions.

The bibliographic list "Innovative technologies and methods of teaching in the educational process" was prepared for the participants of the event especially for the meeting of the scientific studio by the specialists of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library. In addition, the participants got acquainted with the book exhibition "Innovative activities in modern educational institutions: experience, problems, prospects", which presented books and periodicals from the library on the theme of the event.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi