Статті

Онлайн-семінар для методистів «Клієнтоорієнтованість у системі сучасного бібліотечного обслуговування»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 262

28 жовтня відбувся онлайн-семінар за темою «Клієнтоорієнтованість у системі сучасного бібліотечного обслуговування». У заході, організованому співробітниками Миколаївської ОУНБ, взяли участь 35 осіб – методисти міських та районних централізованих бібліотечних систем та  фахівці публічних бібліотек об’єднаних територіальних громад.

Семінар був поділений на два блоки. Блок «Користувач бібліотеки у професійному вимірі» відкрила головний спеціаліст управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації Г.М. Кожушко,  яка окреслила нові підходи до діяльності бібліотек з  урахуванням положень розробленого проєкту «Мінімальні стандарти забезпечення громадян культурними послугами». Про клієнтоорієнтованість як ключову складову діяльності бібліотеки та необхідність застосування просторових рішень в інноваційній моделі бібліотеки для задоволення запитів користувачів наголосила у своєму виступі заступник директора з наукової роботи Н.В. Моісеєва. Завідуюча відділом науково-методичної роботи Т.М.Вірьовка проаналізувала статистичні показники щодо обслуговування користувачів  ЦБС/ОТГ за 2015-2019 рр. та звернула увагу на важливі складові у звітності бібліотечних закладів. Підсумки обласного дослідження та завдання щодо удосконалення системи обслуговування користувачів висвітлила у своєму виступі «Сучасний користувач публічної бібліотеки» завідуюча сектором науково-дослідної діяльності відділу науково-методичної роботи О.М. Ревякіна.

У блоці «Користувач бібліотеки у спектрі сучасних послуг» завідуюча відділом формування фондів Н.О.Липа наголосила про важливість задоволення інформаційних потреб користувачів на сучасну літературу, проінформувала щодо співпраці з Українським інститутом книги та нового порядку відбору та оцінки книжкових видань для поповнення фондів публічних бібліотек. Про можливості використання бібліотеками інформаційних онлайн-ресурсів, створених у рамках проєкту «Дія. Цифрова освіта» та надання електронних послуг користувачам розповіла завідуюча  Регіональним тренінговим центром М.Є. Рябенька. Інноваційні послуги для користувачів, створені Миколаївською ОУНБ та бібліотеками України у рамках міжнародного проєкту «Твори культуру» представила завідуюча Інформаційно-ресурсним центром міжнародного партнерства Л.Л. Сидоренко. Про краєзнавчий компонент бібліотечного обслуговування – корпоративні електронні бази даних, краєзнавчі онлайн-ресурси, інтерактивні віртуальні виставки, тематичні групи у соціальних мережах та ін. – розповіла  завідуюча відділом документів і наукових розвідок з питань краєзнавства А.А. Трокай.

Корисним був досвід колег щодо реалізації всеукраїнського, обласного та локального проєктів, що спрямовані на впровадження сучасних послуг для користувачів. Так, директор Кам’яномостівської публічної бібліотеки Н.П. Кучмій поділилася напрацюваннями щодо створення самоорганізуючого навчального простору у бібліотеках ОТГ, методист КУ «Вітовська ЦБС» С.В. Кубишкіна представила нові формати роботи у рамках проєкту  «Бібліотека – територія релаксації та позитиву», а методист Первомайської ЦБС  М.М. Плаксіна розповіла про те, як бібліотека сприяє розвитку ІТ-компетенцій громади.

Учасники тренінгу були зорієнтовані на дотримання мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами та рекомендації щодо ведення облікової документації, вивчення читацьких потреб, удосконалення електронних послуг та форматів дистанційного обслуговування  користувачів, а також на роботу щодо ефективної організації бібліотечного простору.

 

 

Online seminar for Methodists "Customer orientation in the system of modern library services"

 

An online seminar on "Customer Orientation in the System of Modern Library Services" was held on October 28. The event, organized by the staff of the Mykolaiv regional universal scientific library, was attended by 35 people - methodologists of city and district centralized library systems and specialists of public libraries of the united territorial communities.

The seminar was divided into two blocks. The block "Library user in a professional dimension" was opened by the chief specialist of the department of culture, nationalities and religions of the Mykolaiv regional state administration G.M. Kozhushko, who outlined new approaches to the activities of libraries, taking into account the provisions of the developed project "Minimum standards for providing citizens with cultural services." The client-oriented as a key component of the library's activity and the need to use spatial solutions in the innovative model of the library to meet user requests was emphasized in her speech by the Deputy Director for Research N.V. Moiseyeva. The head of the department of scientific and methodical work T.M. Vir’ovka analyzed the statistical indicators on the service of Central library system / United territorial communities users for 2015-2019 and drew attention to the important components in the reporting of library institutions. The results of the regional research and the task of improving the customer service system were covered in her speech "Modern user of the public library" by the head of the research sector of the department of scientific and methodical work O.M. Revyakina.

In the block "Library user in the range of modern services" the head of the department of fund formation N.O Lypa stressed the importance of meeting the information needs of users for modern literature, informed about cooperation with the Ukrainian Book Institute and the new procedure for selection and evaluation of book editions to replenish public libraries. On the possibilities of libraries using online information resources created within the project “Action. Digital Education" and the provision of electronic services to users told the head of the Regional Training Center M.E. Ryabenka. Innovative services for users created by the Mykolaiv regional universal scientific library and libraries of Ukraine within the framework of the international project "Works of Culture" were presented by the head of the Information and Resource Center of the International Partnership L.L. Sydorenko. About the local lore component of library services - corporate electronic databases, local lore online resources, interactive virtual exhibitions, thematic groups on social networks, etc. - said the head of the department of documents and scientific intelligence on local lore A.A. Trokai.

The experience of colleagues in the implementation of all-Ukrainian, regional and local projects aimed at implementing modern services for users was useful. Thus, the director of Kamyanomostivsky Public Library N.P. Kuchmiy shared her experience in creating a self-organizing educational space in United territorial communities libraries, methodologist of the  "Vitovska Central Library System" S.V. Kubyshkina presented new formats of work within the project "Library - a territory of relaxation and positivity", and the methodologist of Pervomaisk Central Library System, M.M. Plaksina spoke about how the library contributes to the development of community IT competencies.

The participants of the training were focused on compliance with the minimum standards of providing citizens with cultural services and recommendations on record keeping, study of reader needs, improvement of electronic services and formats of remote customer service, as well as work on effective organization of library space.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi