Статті

Цінний подарунок – примірник «Літопису» Самійла Величка

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 726

 

Адміністрація Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки висловлює подяку колективу ТОВ «Видавництво «КЛІО» за цінний подарунок – примірник «Літопису» Самійла Величка.

Твір належить до трьох найвідоміших та найповніших «козацьких літописів» і є унікальною пам’яткою козацької історичної думки й барокового письменства першої половини XVIII ст. Величко був канцеляристом Війська Запорозького часів гетьмана І. Мазепи і мав великі можливості для збирання й використання матеріалу.

На відміну від літописів Самовидця та Граб’янки, праця Величка є наймасштабнішою. Вона охоплює події від 1620 р. до 1700 р. і вміщує сотні документів з військової канцелярії (як унікальні копії, так і буквально «вшиті» в текст оригінали), цитати з нині втрачених щоденників, хронік.

Попри унікальність і популярність, твір ніколи не видавали цілком, з необхідним археографічним апаратом. Його було опубліковано в середині XIX ст. із грубим порушенням структури, значними пропусками, без коментарів, текстологічного й кодикологічного аналізу. Крім того, до публікації XIX ст. з цензурних причин не увійшли окремі документи і панегірики, пов’язані із І. Мазепою.

Отримане видання, що ґрунтується на оригіналі рукопису і його київській копії кінця XVIII ст., дасть змогу повніше оцінити події козацького періоду історії України, переосмислити багато історіографічних міфів та уточнити конкретні події. Видання вміщує повний текст праці Величка, реконструйований згідно з його задумом, біографію автора пам’ятки, кодикологічний аналіз оригіналу рукопису та Київського списку, історію створення рукопису, його зберігання і публікацій, історіографію, археографічні коментарі, таблицю використаних Величком документів, літературних й історичних праць, географічний та іменний покажчики.

Видання обсягом 1016 сторінок стилізоване під «стародрук»,  покривним матеріалом палітурки є «штучна шкіра» з двома тисненнями. «Літопис» адаптований для сучасного прочитання й розрахований на широке коло читачів – істориків, філологів, культурологів і всіх, кого цікавить історія.

 

 

A valuable gift

 

The administration of the Mykolaiv regional universal scientific library expresses gratitude to the staff of KLIO Publishing House for a valuable gift - a copy of "Chronicle" of Samiylo Velychko.

The work belongs to the three most famous and complete "Cossack chronicles" and is a unique monument of Cossack historical thought and baroque writing of the first half of the XVIII century. Wieliczko was a clerk in the Zaporozhian Army under Hetman I. Mazepa and had great opportunities to collect and use the material.

Unlike the chronicles of Samovydets and Grabianka, Wieliczka’s work is the largest. It covers the events from 1620 to 1700 and contains hundreds of documents from the military chancellery (both unique copies and literally "sewn" into the text originals), quotes from the now lost diaries, chronicles.

Despite its uniqueness and popularity, the work was never published in its entirety, with the necessary archeographic apparatus. It was published in the middle of the XIX century with a gross violation of the structure, significant omissions, without comment, textual and codicological analysis. In addition, before the publication of the XIX century. for censorship reasons, some documents and eulogies related to I. Mazepa were not included.

The resulting edition, based on the original manuscript and its Kyiv copy of the end of the XVIII century, will allow a fuller assessment of the events of the Cossack period in the history of Ukraine, rethink many historiographical myths and clarify specific events. The publication contains the full text of Wieliczka's work, reconstructed according to his plan, biography of the author of the monument, codicological analysis of the original manuscript and Kyiv list, history of manuscript creation, its storage and publications, historiography, archeographic comments, table of Wieliczka's documents, literary and historical works , geographical and nominal indexes.

The 1016-page edition is stylized as an "old print", the cover material of the cover is "artificial leather" with two embossings. "Chronicle" is adapted for modern reading and is designed for a wide range of readers - historians, philologists, culturologists and anyone interested in history.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi