Статті

Новини

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 5167

 

 Екскурсія  «Від події до новини»

 

13 лютого у рамках реалізації проекту «Людина медіаграмотна» за ініціативою бібліотечного ресурсного центру «Вікно в Америку» відбулася екскурсія «Від події до новини» до філії публічного акціонерного товариства «Національної суспільної телерадіокомпаїі України» Миколаївської регіональної дирекції.

Учасники – студенти ВП «МФ КНУКіМ» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – дізналися про історію та особливості діяльності радіостудії, студії новин та ранкової студії «Новий день». Також гості відвідали апаратну й дізналися про процес показу та монтажу телепередач. Учасники отримали відповіді на запитання від професійних журналістів, операторів, техніків.

 

 


 


 

 

 

 


 

 

From the event to the news

 

On February 13, in the framework of the project «Media literate person», an excursion to the «Mykolaiv Regional Directorate» of the National Social Tele-Radio company of Ukraine on the topic «From the event to the news» was held at the initiative of the Library Resource Center «Window on America».

The participants, students of the Mykolaiv branch of  Kyiv National University of Culture and Arts of specialty «Information, Library and Archival Affairs», learned about the history and features of the work of the radio studio, the work of the news studio, the selection and creation of news, the morning studio «New Day». Also, the students visited the hardware and learned about the process of displaying and installing telecasts. In addition, all participants get answers to questions from professional journalists, operators, and technicians.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

Веб-конференція Миколаївського та Житомирського центрів «Вікно в Америку»

 

5 лютого за ініціативою Миколаївського та Житомирського центрів «Вікно в Америку» відбулася веб-конференція. Учасниками заходу були завідуючі відділами Миколаївської ОУНБ та координатор Житомирського центру «Вікно в Америку» Оксана Горпинич, яка розповіла про свою участь у програмі «International Visitor Leadership Program» (США) у листопаді-грудні 2018 р.

Учасники з Миколаєва дізналися про мету, учасників даної програми, сучасні бібліотечні послуги для відвідувачів бібліотек США та секрет популярності американських бібліотек серед громади. Окремо було презентовано діяльність бібліотеки Конгресу США  як однієї з найбільших та найсучасніших бібліотек світу. Також Оксана Горпинич поділилася своїми планами щодо запровадження отриманого досвіду у розвиток бібліотеки та Центру. Окрім того, колеги з Миколаєва дізналися про те, як учасники програми працювали та відпочивали.

Сподіваємося, що такі заходи будуть регулярними та сприятимуть запровадженню нових послуг в обласних універсальних наукових бібліотеках Миколаєва та Житомира.   

 

Web conference of the Mykolaiv and Zhytomyr centers «Window on America»

 

On February 5, a web conference was held at the initiative of Mykolaiv  and Zhytomyr centers "Window on America". The participants of the event on the one hand were the heads of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library, on the other - the coordinator of the Zhytomyr Center «Window to America» Oksana Horpynych, who told about her participation in the program «International Visitor Leadership Program» (USA) in November-December 2018.

In particular, the participants from Mykolaiv learned about the purpose of the program, the modern library services for visitors to the US libraries and the secret of the popularity of American libraries among the community. The activity of the Library of the United States Congress was presented as one of the largest and most modern libraries in the world. Also, the coordinator of Zhytomyr «Window on America» shared some of her plans for introducing the experience gained in the activities of the library and the Center. In addition, colleagues from Mykolaiv learned how the participants of the program can not only work hard but also to have rest.

We hope that such measures will be regular and facilitate the introduction of new services in the regional universal scientific libraries of Mykolaiv and Zhytomyr.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

 Жіночий кар’єрний клуб

 

20 січня 2019 р. стало важливою датою у житті кожного члена Жіночого кар’єрного клубу, що був запропонований Американським домом Києва і підтриманий Миколаївським центром «Вікно в Америку».

Сьогодні відбулося перше засідання, і можна вважати це днем, коли кожна з учасниць зробила перший крок на зустріч змінам у своєму житті.

Під час заходу відбулося знайомство фасилітаторки Надії Касьянової з учасницями, які розповіли, де вони працюють, яких кар’єрних цілей хочуть досягти й з якими труднощами та страхами вони стикаються.

Усього за період реалізації проекту відбудеться 7 зустрічей.

 

 

 

 

 

 

 

Women's Career Club

 

20th of January 2019 became a significant date in life of each member of the Women's Career Club, which was proposed by America House Kyiv and supported by Mykolaiv Window on America Center.

Today we`ve had the first meeting, which can be considered as a day when each of the participants made the first step to meeting the changes in their lives.

During this meeting, a facilitator Nadezhda Kasyanova met with the participants who shared about their jobs, career goals they want to achieve and difficulties and fears they face.

We`ll have 7 meetings during the project's implementation.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

Медіаграмотність та критичне мислення

 

20 січня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулося чергове засідання англійського розмовного клубу «Діалог», що його провів випускник програми для майбутніх лідерів FLEX 2017-2018 та волонтер Центру Дмитро Бурденко.

Разом з лідером гості обговорили тему «Медіаграмотність та критичне мислення», метою якого було поліпшення громадянської медіаграмотності та сприяння покращенню якості сприйняття інформації людьми. Присутні розглянули чотири важливі навички, що є ключовими для розуміння та аналізу засобів масової інформації, обговорили, які з них вже використовуються учасниками аудиторії та які потрібно удосконалити. Також учасники засідання оцінили переваги та недоліки традиційних та сучасних ЗМІ, як вони доповнюють один одного, і, нарешті, обговорили філософську проблему цензури та контролю медіа, що викликало тривалу дискусію серед учасників.

Крім того, учасники розглянули, що таке маніпуляції на телебаченні, у журналах, газетах та соціальних мережах, а також,  що таке фейкові новини і як їх розрізняти.

 

 

 


Media literacy and critical thinking

 

Mykolaiv Window on America Center held a regular English Speaking Club on the 20th of January.

Dmytro Burdenko (FLEX alumnus 2017-2018) was our leader.

Our visitors discussed the topic "Media literacy and critical thinking” with our speaker. The goal of this Speaking club was to improve civil media literacy and therefore improve the quality of life for individuals and the democratic process itself. We discussed the concept of media literacy as a whole, what it comprises and how we can improve our media literacy and critical thinking. He described the four important skills that are key to comprehending and analyzing the media and discussed which ones are already in use by the audience members and which ones needed improvement. We also evaluated the advantages and disadvantages of traditional and modern media and how they complement one another. Finally, we discussed the philosophical problem of censorship and control of media, which sparked a long discussion among the participants.

Also the participants discussed what such manipulations on TV, magazines and newspapers, social networks, what are fakes and how to distinguish them.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 


 

  Тренінг «Реклама як інструмент маніпулювання свідомістю»

 

У сучасному світі реклама безсумнівно виступає одним з основних рушіїв торгівлі, допомагає дізнатися про нові товари і послуги, зорієнтуватися у широкому колі виробництва і споживання. Проте вищезазначене поняття вже давно перестало бути просто джерелом інформації про товари і послуги. Сучасні науковці розглядають рекламу як визначену психологічну технологію, орієнтовану на маніпулювання мотиваційно-потребовою і свідомою сферами особистості для досягнення соціально-політичних, економічних і інших переваг, та стверджують, що реклама – могутній засіб впливу і маніпуляції людиною.

 Тому 20 грудня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» у рамках реалізації проекту «Людина медіаграмотна» відбувся тренінг «Реклама як інструмент маніпулювання свідомістю», під час якого учасники намагалися проаналізувати поняття «реклама» та «маніпулювання свідомістю», ознаки маніпуляцій  комерційної, політичної реклами, вплив реклами на поведінку та дії людей. Окрім того, відповіли на запитання анкети «Чи схильні Ви піддаватися чужій думці?». Також присутні переглянули та обговорили ряд рекламних роликів різної спрямованості.

 Учасники дійшли думки, що будь-яка реклама нав’язує готові моделі й стандарти життя, призводить до певного викривлення соціальної поведінки.

 

 

 

 

 
 

 

Training «Advertising as a tool for manipulating consciousness»

 

In the modern world, advertising undoubtedly serves as one of the main drivers of trade, helps to find out about new products and services, to orientate in a wide range of production and consumption. However, the aforementioned concept has long ceased to be simply a source of information about goods and services. Modern scholars view advertising as a definite psychological technology, focused on manipulating the motivational-need and conscious spheres of the individual to achieve socio-political, economic and other preferences, and argue that advertising is a powerful means of influencing and manipulating a person and as a phenomenon capable of shaping and changing the worldview and behavior of people.

 Therefore, on December 20, the training «Advertising as a tool for the manipulation of consciousness» took place at the Window on America library resource center within the framework of the Human Media Literacy project during which the participants tried to analyze the concept of «advertising» and «manipulation of consciousness», signs of manipulation of commercial, political advertising, the impact of advertising on the behavior and actions of people. In addition, they answered questions of the questionnaire «Are you inclined to submit to someone else's opinion?». Also participants reviewed and discussed a number of commercials of different orientations.

 Participants came to the conclusion that any advertising imposes ready models and standards of life, leads to a certain distortion of social behavior. Advertising inspires a person to think that if she or he buys this or that thing, she will become happier, more attractive, and more successful, that this will increase her (his) status. Therefore, the review and content of any advertisement should be approached very responsibly.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


  

«Волонтери мають талант»

 

9 грудня у бібліотечному ресурсному центр «Вікно в Америку» відбулося талант-шоу «Волонтери мають талант», приурочене до Міжнародного дня волонтера. На свято завітали волонтери Центру, серед яких – випускники програм для майбутніх лідерів FLEX, студенти миколаївських вищих навчальних закладів. За плідну працю та активну підтримку діяльності Центру три нових волонтери отримали Сертифікати Подяки від Посольства США в Україні. Інші учасники отримали невеличкі подарунки на пам’ять.

Під час заходу учасники обговорили короткі відеоролики англійською мовою «Переваги волонтерства» та «Чому волонтерство є важливим?», переглянули відеопривітання від волонтерів Яни Алімової та Олега Попова, які зараз перебувають за волонтерськими програмами у Литві та Польщі.

Присутні почули від волонтерів власні вірші та вірші різних поетів про волонтерство, кохання, життя російською, англійською та таджицькою мовами, пісні англійською та іспанською мовами.

Наприкінці заходу учасники обговорили результати волонтерської діяльності та плани на майбутнє. Сподіваємося, що плідна співпраця Центру і волонтерів буде тривати і надалі, а коло волонтерів розширюватиметься.

 «Volunteers have talent»

 

On December 9, the talent show «Volunteers have talent» took place in the library resource center «Window on America», which was timed to the International Volunteer Day. The volunteers of the Center visited the festival, among them graduates of FLEX programs for future leaders, students of Mykolaiv higher educational establishments. For the fruitful work and active support of the Center's activities, three new volunteers received Certificates of Acknowledgments from the US Embassy in Ukraine. Other participants received small souvenirs.

During the event, the participants reviewed and discussed short video clips in English «Advantages of Volunteering» and «Why is volunteering important?», reviewed the video greetings from volunteers Jana Alimova and Oleg Popov, who are currently volunteering programs in Lithuania and Poland.

Our volunteers are very creative people. They are representatives of Ukraine, the USA, Mexico, and Tajikistan. We heard from them the actual poems and poems of different poets about volunteering, love, life in Russian, English and Tajik languages, English and Spanish songs.

In the end, the participants discussed the results of volunteering and plan for the future. We hope that the fruitful cooperation of the Center and the volunteers will continue, and the volunteer circle will be expanded. 

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 


 

Презентація Фонду сприяння демократії Посольства США

 

5 грудня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулася презентація Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, що її провів експерт Фонду Сергій Решетов.

У заході взяли участь громадські діячі, активісти, керівники громадських організацій і благодійних фондів та інші зацікавлені особи, які працюють у напрямках розвитку громадянського суспільства, прозорості органів влади, громадської підтримки освітніх ініціатив, протидії торгівлі людьми, розвитку виборчої системи тощо.

Під час заходу учасники дізналися про роботу Фонду сприяння демократії, головні вимоги до проектів, правила та терміни подачі і розгляду заявок тощо.

Усі присутні мали змогу поставити запитання та отримати детальну відповідь на них. 

 

 

 

 

Presentation of the Foundation for the Promotion of Democracy US Embassy

 

On December 5, the expert of the Foundation Sergey Reshetov held a presentation of the Foundation for the Promotion of Democracy US Embassy in Ukraine in the library resource center «Window on America».

The event was attended by public figures, activists, heads of public organizations and charitable foundations and other interested persons working in the areas of civil society development, transparency of government bodies, public support of educational initiatives, counteraction to trafficking in human beings, and the development of the electoral system etc.

During the event participants learned about the work of the Democracy Facility, the main requirements for projects, the rules and deadlines for filing and reviewing applications, etc.

All participants had the opportunity to ask questions and get a detailed answer to them.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

«Достовірність  і точність інформації медіа: кому, чому і коли варто вірити»

 

29 листопада у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» у рамках реалізації проекту «Людина Медіаграмотна» відбулася дискусія «Достовірність і точність інформації медіа: кому, чому і коли варто вірити».

Під час заходу учасники зауважили, чи варто довіряти всій тій інформації, що зустрічається щодня у мережі Інтернет та транслюється по телебаченню. Були обговорені і правила перевірки джерел та авторів інформації, наслідки для суспільства та окремих людей, що можуть нести за собою перекручування, виривання фраз із контексту, додавання до прямої мови слів, що не відповідають переконанням респондентів тощо.

Окрім того, присутні ознайомилися з можливостями сайту «stopfake» та правилами перевірки фото й  відеоконтентів на достовірність.

Наприкінці заходу учасники дійшли висновку, що в умовах сьогодення важливо володіти навичками перевірки інформації на достовірність і точність та не бути об’єктами маніпуляції.

 

 

 

 «The credibility and accuracy of media information: to whom, why and when it is necessary to believe»

 

On November 29, in the framework of the Human Media Literacy project, the discussion on «Reliability and accuracy of media information: to whom, why and when it is necessary to believe» was held in the library resource center "Window on America".

During the event, the participants discussed whether to trust all the information that we meet every day on the Internet, we hear on television. Participants also discussed the rules for verifying sources and authors of information, which consequences for society and individuals may entail distortion, the removal of phrases from the context, the addition of words in the direct language that do not correspond to the convictions of respondents, etc.

In addition, the participants were introduced to the features of the site stopfake and the rules for verifying photo and video content for authenticity.

At the end of the event, the participants came to the conclusion that in today's conditions it is imperative to have the skills of checking information for accuracy and not be objects of manipulation.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 


 

 Майстер-клас «Створення персонажу»

 

В обласній бібліотеці у рамках локального проекту «Будь на хвилі – читай, думай, дискутуй!» проводяться заходи «Відкритий мікрофон», завдяки яким талановиті люди Миколаївщини презентують власну творчість.

11 листопада  у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулася творча зустріч з талановитим художником-ілюстратором Алісою Грабко, яка викладає образотворче мистецтво у Дитячій школі мистецтв № 1.

Під час  заходу  діти поспілкувалися з художницею, познайомилися з її творчістю і взяли участь у майстер-класі «Створення персонажу». В ігровій формі учасники дізналися про основи композиції, розглянули правила створення ілюстрацій, отримали професійні поради і намалювали улюблених тварин.

Зустріч з Алісою Грабко пройшла у теплій і доброзичливій атмосфері.

 

 

 

Master Class «Creating a Character»

 

In the regional library is implementing the local project «Be on the Wave - Read, Think, Discuss», within the framework of which the «Open Microphone» events are held, thanks to which talented people of Mykolaiv region present their own creativity.

On November 11, a talent artist-illustrator Alice Grabko met at the Library Resource Center «Window on America». She teaches art at the Children's Art School No. 1.

During the creative meeting, the children talked to the artist, got acquainted with her creativity and took part in the master class «Creation of the character». In the game form, the participants learned about the basics of the composition, reviewed the rules for creating illustrations, received professional advice and drew their favorite animals. Meeting with Alice Grabko was in a warm and friendly atmosphere.

 

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 


 

 «Що відбувається з нами, коли ми читаємо роман?»

 

6 листопада у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулася презентація  «Що відбувається з нами, коли ми читаємо роман?» за участю  учасниці програми академічних обмінів імені Фулбрайта Гізер  Філдінг, яка протягом 2018-2019 рр. працюватиме на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Гізер Філдінг викладає теорію літератури в одному з університетів США та є автором роботи «Novel Theory and Technology in Modernist Britain». Захід був організований за підтримки доцента кафедри англійської філології Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, учасниці програми академічних обмінів імені Фулбрайта 2007-2008 рр. Тетяни Остапчук.

Під час зустрічі гостя представила історичні та теоретичні передумови літературного процесу в США.  Разом з лідером відвідувачі обговорили, як читання книги відрізняється від перегляду фільму, слухання музики, та думки вчених стосовно цього питання.

 

 

 

 

 

 

«What happens to us when we read a novel?»

 

Mykolaiv Window on America Center had a  presentation «What happens to us when we read a novel?»  by Heather V. Fielding, а Fulbright Scholar based at Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University (2018-2019) on the 6th of November.

Heather V. Fielding is an associate professor of English at Purdue University Northwest in Indiana and is an author of «Novel Theory and Technology in Modernist Britain».

This event was organised with a support of Tetyana Ostapchuk, an Associate Professor of English Philology of Petro Mohyla Black See National University, a Fulbright Scholar 2007-2008.

During the meeting Нeather V. Fielding introduced a historical and theoretical background literary process in the United States.

Together with a leader our visitors had a discussion prompts about things like «how is reading a book different than watching a movie, listening to music». Also our guest gave a quick view of how literary scholars think about these kinds of questions.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

«Святкуємо Хелловін»

 

1 листопада у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулася костюмована вечірка «Святкуємо Хелловін». Учасники заходу дізналися про історію свята, переглянули та обговорили ряд коротких відео, взяли участь у цікавій вікторині, інтерактивних іграх «Склади вірш», «Вгадай пісню», «Асоціації» та ін. 

Кожен бажаючий презентував свій костюм англійською мовою, а переможець отримав заохочувальний приз від Центру.

 

 

 

 

 

 

 «Celebrate Halloween»

 

On November, 1, a costume party «Celebrate the Halloween» took place at the Library Resource Center «Window on America».

Participants of the event learned about the history of the holiday, reviewed and discussed a series of short videos about Halloween.

In addition, participants took part in an interesting quiz about the holiday, interactive games «Compose poem», «Guess the song», «Associations», etc.

Everyone  presented their costumes in English, and the winner for the best presentation received an incentive prize from the Center.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 


 

Тренінг «Вступ до медіаграмотності»

 

25 жовтня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» було проведено тренінг «Вступ до медіаграмотності», присвячений відзначенню Всесвітнього тижня медійно-інформаційної грамотності, що  щорічно відзначається за ініціативою ЮНЕСКО.

Під час зустрічі учасники дізналися про історію розвитку та суспільне значення медіаосвіти, види медіаграмотності та спробували проаналізувати визначення й сутність понять «медіаграмотність» та «критичне мислення». Також присутні подискутували над питанням «Чому сьогодні дуже важливо бути медіаграмотним?».

Учасникам заходу були представлені он-лайн курси «Новинна грамотність» («Детектор медіа»), «Медіадрайвер», «Медіаграмотність для громадян» (IREX).

Відвідувачі дійшли висновку, що у сучасному інформаційному світі дуже важливо бути медіаграмотним та критично осмислювати подану інформацію.

 

 

 

 


 

 

 

Training «Introduction to the media literacy»

 

Mykolaiv Window on America Center joined the Global Media and Information Literacy Week, which is celebrated annually by UNESCO's initiatives on 25th of October.

Our participants took part in training «Introduction to the media literacy».

The participants learned about the history of development and the social significance of media education, types of medi aliteracy  and tried to analyze the definition and essence of the concept of «media literacy», «critical thinking» in groups. Also, they had a discussion on the question «Why is it very important to be media literate today?».

The online courses «Literacy», «Media Driver», «Media Literacy for Citizens» (IREX) were presented for participants of the event.

Visitors decided that in the modern information world is very important to be media literate and critically comprehend all the information.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

Можливості отримання освіти у США

 

23 жовтня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулася презентація «Можливості отримання освіти в США», що її провела Представник Консультативного центру мережі EducationUSA у Києві Тетяна Котко. Учасники заходу дізналися про стипендіальні програми уряду США, що надаються громадянам України, конкурентне освітнє середовище у США, процес підготовки та подачі документів для вступу до американських вузів.

Також присутні подивилися та обговорили ряд відео з історіями успіху українських студентів, які навчаються у США.

 

 

 

 

Opportunities for Obtaining Education in the USA

 

On October 23, a presentation «Opportunities for Obtaining Education in the USA"» was held at the Library Resource Center «Window on America», which was conducted by Tetyana Kotko, Representative of the EducationUSA Network Advisory Center in Kyiv. Participants of the event learned about scholarship programs of the US government, which are provided to Ukrainian citizens. a competitive educational environment in the United States, the process of preparing and filing documents for admission to US universities. In addition, the audience watched and discussed a video series about successful stories of Ukrainian students studying in the United States.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 


 

Трансформаційна гра «Як здійснити свої мрії»

 

21 жовтня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» вперше відбулася трансформаційна гра «Як здійснити свої мрії».

Під час гри учасники намагалися навчитися мріяти так, щоб мрії ставали реальністю, вчилися  розуміти себе,  свої бажання, потреби, ефективно розпоряджатися своїм вільним часом, відкривати своє серце чудесам.  Присутні визначили свою заповітну мрію та  пріоритетні дії, що потрібні для досягнення цієї мрії.

У результаті гри гості побачили свої різні сторони і прояви у житті та проаналізували причини, що заважають їм досягати мрій.

 

 

 

Transformation Game «How to Make Your Dreams»

 

On October 21, the «Window on America" Library Resource Center hosted the first transformational game «How to Make Your Dreams».

During the game, the participants tried to learn to dream so that their dreams came true and became reality; understand yourself; to understand their desires, needs, and values; feel, love, open your heart to miracles; analyzed the reasons why dreams do not come true. The participants opened their resources for realizing dreams, determined their cherished dream and understood what priority actions should be taken to achieve a dream.

As a result of the game, guests saw their different sides and manifestations in their lives, analyzed the reasons that prevented them from achieving their dreams, where their time was spent, and how to learn how to effectively manage them.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

«Позитивність тіла: плюси і мінуси»

 

21 жовтня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулося чергове засідання англійського розмовного клубу «Діалог» за темою  «Позитивність тіла: плюси і мінуси», під час якого відвідувачі обговорили визначення позитивності тіла, вплив зовнішності на сприйняття людини іншими людьми, фізичні і соціальні стандарти зовнішності, імідж образів та ін.

Учасники переглянули та обговорили коротке відео «Три помилкові позитиви тіла».

 

 

 


 

«Body positivity: pros and cons».

 

Mykolaiv Window on America Center had the English Speaking Club оn the 21st of October.

Together with a leader Alina our visitors discussed the topic «Body positivity: pros and cons».

Our visitors discussed a definition of body positivity, the influence of appearance on the perception of person of other people, physical and social standards of appearance, body images. Also our participants watched and discussed a short video «Three misconeptions of body positivity».

 

 http://uknr.mk.gov.ua/

 


 

«Бібліотеки та книги VS Інтернету»

  

30 вересня у рамках відзначення Всеукраїнського дня бібліотек  бібліотечний ресурсний центр «Вікно в Америку» провів засідання англійського розмовного клубу «Діалог» за темою «Бібліотеки та книги VS Інтернету».

 Відвідувачі поділилися своїм баченням сучасної та креативної бібліотеки, її послуг, що їх вони хотіли б мати у бібліотеці, та розповіли про причини відвідування. Крім того, учасники обговорили переваги друкованих та електронних книг, вплив Інтернету на діяльність бібліотек, поділилися враженнями від відвідування закордонних книгосховищ, поговорили й про те, що дізналися і які уроки отримали, читаючи книжки.

 Наприкінці зустрічі гості вирішили, що бібліотеки й книги є дуже важливими у нашому світі.

 

 

 

 

«Libraries books VS Internet»

  

Mykolaiv Window on America Center had the English Speaking Club оn the 30th of September.The club was dedicated to Library`s day and our topic was «Libraries books VS Internet».

 Our visitors told about their vision a modern and creative library, servises that they would you like to have in library. Also everyone told about their reasons of visiting libraries. Moreover participants discussed the advantages of printed and electronic books, the influence of the Internet on the activity of libraries. Also they told about foreign libraries that they have ever visited!

 Also they told about their favorite books and authors, what they learned and what lessons they have had from books.

 Participants decided that libraries, books are very important in our World.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

  


 

«Адвокація: час діяти»

 

18 вересня координатор бібліотечного ресурсного центру «Вікно в Америку» Лариса Сидоренко провела тренінг «Адвокація: час діяти» для студентів заочного відділення факультету менеджменту бізнесу, спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».

Під час заходу учасники обговорили важливість та необхідність адвокації, розглянули різноманітні моделі діяльності публічної бібліотеки як центру громадської активності, взяли участь у грі «Промова у ліфті» та ознайомилися з практичним досвідом адвокаційної діяльності бібліотек Миколаївського регіону.

Також учасників було ознайомлено з діяльністю Секції з адвокації Української бібліотечної асоціації та досвідом адвокаційної діяльності бібліотек України, що представлений у групі  «Школа бібліотечної адвокації» у мережі Фейсбук.

Присутні дійшли висновку, що адвокація – це постійна та кропітка праця з представлення інтересів бібліотек, що є особливо актуальною в умовах децентралізації та адміністративної реформи.

 

 

 

«Advocacy - time to act»

 

September 18 coordinator of library resource center «Window on America» Larisa Sydorenko conducted training «Advocacy - time to act» for students of the correspondence department of the Faculty of Management business, specialty Information, Library and Information Affairs of the separated subdivision Mykolaiv branch of the Kyiv National University of Culture and Arts.

During the event, participants discussed the importance and necessity of advocacy activities examined various models of the public library as a center of social activity, participated in the game «in an elevator speech» and got acquainted with the experience of advocacy libraries Mykolaiv region.

The participants were also acquainted with the activities of the Advocacy Section of the Ukrainian Library Association and the advocacy experience of the libraries of Ukraine, presented in the group «School of Library Advocacy» in the Facebook network.

The participants came to the conclusion that advocacy is a constant and hard work on representing the interests of libraries, which is especially relevant in conditions of decentralization and administrative reform.

 

http://uknr.mk.gov.ua/


 


 

 

2 вересня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулося чергове засідання англійського розмовного клубу «Далог». Разом з волонтером Олегом учасники обговорили тему «Відкритість – як життєва риса».

Присутні обговорили важливість відкритості людини до нових ідей, переваги та недоліки відкритості, упередження людей до неї. Також вони торкнулися теми уважності та самосвідомості. У презентації були використані цитати на тему відкритості різних авторів, підприємців, керівників, філософів та науковців, на які учасники подискутували.

Окрім того, гість заходу запропонував нові та цікаві ідеї щодо теми клубу та порадив всім бути життєрадісними та відкритими.

 

 


«Open-mindedness as a vital trait»

 

Mykolaiv Window on America Center had the English Speaking Club оn the 2nd of September.

The topic was «Open-mindedness as a vital trait» with our volunteer Oleg. Our participants talked about the importance of being open to the new ideas. Some looked at their prejudices from another perspective and changed their mind. The participants discussed about advantages and downsides of being open-minded. The topics of mindfulness and self-awareness have been touched as well. The presentation was rich in multiple quotes on the topic of open-mindedness of different authors, entrepreneurs, leaders, philosophers and academics.  Our speaking club leader presented some amazing ideas and insights concerning the subject matter. Everyone enjoyed the time here. We thank every person for being with us there. And as Oleg says, «Don’t forget to be awesome».

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

«Час»

 

12 серпня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулося чергове засідання англійського розмовного клубу «Діалог» за темою «Час», яке провела учасниця програми для майбутніх лідерів FLEX Ольга Челенгірова.

Учасники обговорили поняття пунктуальності, різні обставини, що допомагають чи заважають бути пунктуальними. Також присутні не обійшли увагою питання планування дня для найбільшої продуктивності, як часто необхідно планувати, як керувати своїм часом. Цікавими були думки учасників клубу стосовно руху часу, подорожі часом в майбутньому, скільки їм потрібно ще додаткових годин на добу, чи хотіли б вони зупинити чи повернути час назад тощо.

Відвідувачі дійшли висновку, що час є дуже важливим у житті кожної людини і треба його якомога і з користю використовувати.

 

 

«Time»

 

Mykolaiv Window on America Center had the English Speaking Club the оn the 12th of August. The topic was «Time» with our volunteer, a participant of FLEX program Olga Chelengirova.

Our visitors discussed the following issues:

-  Do you consider yourself to be a punctual person?

- How do you deal with people who are late to meetings?

- If you are late, what message does this send to the person who is waiting for you?

- Have you ever forgotten about an appointment?

- How much time do you spend sleeping?

- Do you wish you could sleep more?

Are you a «night owl» or an «early bird»?

- Which time of day do you feel you are most productive?

- Do you schedule out what you have to do every day, week, etc?

- Do you think you manage your time wisely? Why? Why not?

- Are you good at getting things done on time?

- Is it difficult to meet the deadlines for you?

- How do you motivate yourself?

- Do you think time moves slowly or quickly? and others.

We are thankfull to our leader and all our participants for сoming and participating. Today we`ve had an amasing club and a great time.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 


 

«Емоції. Як боротися з негативними емоціями?»

 

10 липня в Інформаційно-ресурсному центрі міжнародного партнерства відбувся розмовний клуб на тему «Емоції. Як боротися з негативними емоціями?».

Лідером виступив волонтер центру Олег Попов. Він поділився з учасниками клубу думками різних англійських та українських авторів про страх, гнів, щастя і провину, а учасники розкрили та показали свої емоції, розповідаючи про різні життєві ситуації. Обговорення стало жвавим, коли мова зайшла про реальні негаразди та пропозиції щодо їхнього подолання. Це була корисна тема, оскільки всі люди стикаються зі своїми емоціями, особливо, коли залишаються самотніми або потрапляють у нестандартні ситуації.

Учасники зійшлися на думці, що участь у таких клубах допомагає краще зрозуміти природу емоцій та знайти вихід з різних ситуацій.

 

 

 «Emotions. How to deal with negative emotions?»

 

Mykolaiv Window on America Center had the English Speaking Club on the 10th of June. The topic was «Emotions. How to deal with negative emotions?» with our volunteer  Oleg P. 

He shared with public the opinions of different authors on fear, anger, happiness and guilt. Participants discussed their emotions and strange situations in their lives. The discussion got heated when it came to real-world adversities and suggestions on how to overcome them. A lot of quotes were used during the speaking club. It was a useful topic as all of us face our emotions especially when the rubber hits the road.

Participants agreed that participating in such clubs helps to better understand the nature of emotions and find a way out of different situations.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 

 


 

Презентація програми «Відкритий світ»

 

 

2 червня за ініціативиою Американських Рад з міжнародної освіти та обласної наукової бібліотеки відбулася презентація програми Конгресу США «Відкритий світ» за участю координатора випускників та випускниць програми в Україні Вероніки Грищенко та представниці програми, що орієнтована на молодих громадських лідерів, Дани Кавари.

Присутні дізналися, що програма спрямована на молодь, яка впливає на політичну ситуацію й суспільну думку в країні – представників різних рівнів державної влади, академічного співтовариства, некомерційних організацій й інших структур, що займаються громадськими питаннями та, незважаючи на свій відносно молодий вік, уже виявили себе як професіонали своєї справи, а також зацікавлені у побудові демократії, ринкової економіки й верховенства права.  Також модератори ознайомили присутніх з особливостями та вимогами участі у програмі у 2018 р. Зокрема, цього року програма підтримує такі напрямки, як управління місцевими громадами, верховенство права, освіта, розвиток законодавства, розвиток неурядових організацій.

 

 

 


Presentation of Open World Program

 

June 2 at the initiative of the American Councils for  International Education and Oleksiy Hmyryov Mykolaiv Regional Universal Scientific Library was held the program’s  presentation  of the US Congress «Open World».

The presentation was conducted by Veronika Grishchenko, coordinator of graduates of the program in Ukraine and Dana Kavara, representative of the program for young social leaders.

The attendees learned that the program is aimed to young leaders who influence the political situation and public opinion in the country - representatives of different levels of government, academic community, non-profit organizations and other bodies involved in public affairs and, despite their relatively young age, already have found themselves as professionals of their business, as well as are interested in building democracy, a market economy and the rule of law. The moderators also informed present about the features and requirements for participation in the program  2018. In particular, this year the program supports such areas as local community governance, rule of law, legislation development, development of non-governmental organizations and education.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 


 

«Культурні відмінності  США та Європи»

 

20 травня 2018 р. у Інформаційно-ресурсному центрі міжнародного партнерства у рамках тижня Європи «Європа: єдність у різноманітті» відбулося засідання англійського розмовного клубу «Діалог» за темою «Культурні відмінності  США та Європи». Волонтер Центру Маргарита Тимченко разом з учасниками обговорили наступні питання: які чинники впливають на розвиток культури в Європі, США та Україні? що є складовими кожної культури? які європейські, американські та українські традиції є найцікавішими для людей? чи змінюються культура та звичаї з часом? та ін.

Також під час засідання присутні обговорили прикмети, прислів’я та ідіоми про традиції в Україні та Сполучених Штатах Америки, Англії, Німеччини, Франції та Італії. Учасники засідання переглянули відеоролики, подискутували щодо важливості поваги до релігійної належності кожного народу.

Гості заходу поділилися враженнями від подорожей до різних країн, порівняли менталітет та спосіб життя,  визначили найцікавіші українські звичаї для іноземців. У ході обговорення учасники зустрічі дійшли висновку, що культура    це дуже складна, багаторівнева система. Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група мають свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками. Звичаї народу – це ті прикмети, за якими розпізнається народ не тільки в сучасному, а і в його історичному минулому.

 

 

 

 

«Cultural differences between the United States and Europe»

 

On May 20, 2018, in the center of international partnership within the framework of the Europe Week «Europe: Unity in Diversity» celebration was held the meeting of the English Dialogue Club «Cultural Differences of the USA and Europe». The Volunteer Center Margarita Timchenko, together with the participants, discussed the following issues: What factors influence the development of culture in Europe, the United States and Ukraine? Which are the components of each culture? What European, American and Ukrainian traditions are most interesting for people? Do culture and customs change over time? Should I know the customs and traditions of the country whose language is being studied? Also during the meeting, the guests commented on a series of proverbs and idioms about the traditions of Ukraine and the United States, England and Germany, France and Italy.

The participants of the meeting reviewed the videos, discussed the importance of respect for the religious affiliation of each people. The participants of the meeting shared their impressions of traveling to different countries, compared their mentality and lifestyle, discussed the peculiarities of the kitchen, and determined the most interesting Ukrainian customs for foreigners. During the discussion, the participants of the meeting came to the conclusion that culture is a very complex, multilevel system. Every nation, even every social group has its own traditions that have evolved over many centuries and have been sanctified for centuries. The customs of the people are those signs that people recognize not only in modern times but also in their historical past.

 

http://uknr.mk.gov.ua/


 

Поетична зустріч

 

В обласній бібліотеці ім. О. Гмирьова реалізується локальний проект  «Будь на хвилі – читай, думай, дискутуй», у рамках якого проводяться заходи «Відкритий мікрофон», завдяки яким талановиті люди Миколаївщини реалізують та презентують власну творчість – поезію, оповідання, п’єсу або музичні твори.

12 травня у Зоні вільного читання бібліотеки відбулася поетична зустріч з талановитою та відомою миколаївською поетесою, перекладачем та викладачем англійської мови Ксаною Коваленко, яка презентувала свою поезію. Гості поетичної зустрічі поспілкувалися з автором, послухали вірші, насолодилися переглядом буктрейлерів до збірок поетеси «Книга ангелов и стрекоз», «Игольных дел мастер», «Сад синих яблок»  та  приємно провели суботній вечір у компанії людей, що мають спільні інтереси.

Наступна зустріч відбудеться незабаром. Запрошуємо талановитих мешканців міста та області поділитися своїми успіхами та досягненнями  у наступних заходах «Відкритого мікрофону». Слідкуйте за нашими анонсами.

 

 

 


Poetic meeting

 

In the Mykolaiv Oblast Universal Scientific Library named after them. O. Hmyryov is implementing the local project «Be on the Wave - Read, Think, Discuss», within the framework of which the cycle of «Open Microphone» events is being conducted, in which talented people of the Mykolaiv region implement and present their own creativity - poetry, stories, plays or musical compositions .

On May 12  a poetry meeting with talented and well-known Mykolaiv poet, translator and English teacher Ksana Kovalenko, who presented her own poetry, was held in the Free Library Reading Zone. 

Guests of the poetic meeting listened to high-quality poetry, talked with the author, enjoyed the revision of the bootrailers to the collections of poems by the poet «The Book of Angels and Dragonflies», «The Needlework Master», «The Garden of the Blue Apple» and spent a pleasant Saturday night at the company of people, having common interests.

The next meeting will be held soon. We invite all the talents and those wishing to open the microphone. Follow our announcements.

 

 http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

«Майстерність»

 

6 травня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулося чергове засідання англійського розмовного клубу «Діалог» на тему «Майстерність» за участю волонтера Олега Попова.

Відвідувачі обговорили поняття «впевненість», дізналися, як бути успішними під час публічних виступів, як досягти гарних результатів у вивченні іноземних мов, читанні та аналізі книг тощо.

Присутні висловили свою точку зору щодо розбіжностей між талантом, обдарованістю і наполегливістю, свідомим навчанням та навмисною практикою. Також вони взяли участь у грі «Створіть слово» та поділилися своїм власним досвідом у досягненні гарних результатів у різних сферах життя.

Члени клубу дійшли висновку, що за хорошим результатом стоїть ретельна і наполеглива робота.

 

 

 

 

 

«Mastery»

 

Mykolaiv Window on America Center had the English Speaking Club the оn the 6th of May.

The topic was «Mastery» with our volunteer Oleh Popov.

Today our visitors`ve discussed a confidence and how to be successful in public speaking, how to achieve good results in studying foreign languages, in reading and analyzing books etc.

Also our members`ve discissed  differenses, facts and myths  between talent/ giftedness and hustle/persistence. conscious learning and deliberate practice. All of them have taken part in the game «Create a Word».

In addition, they`ve shared their own experience of achieving good results..

Our participants`ve come to the conclusion that behind any good result is a painstaking work.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

«Бізнес»

 

22 квітня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулося чергове засідання англійського розмовного клубу «Діалог». Обговорюючи тему «Бізнес», учасники разом з лідером клубу Владом Середою, висловлювалися щодо різних сфер бізнесу не тільки в Україні, а й за кордоном.

Активну участь у дискусії взяли американські відвідувачі, зупиняючись на політичній ситуації та можливостях для бізнесу в ЄС та США.

Найцікавішим було створення міні-проектів з презентацією власного бізнес-плану та його реалізацією. Лідер засідання поділився з учасниками власним досвідом щодо розвитку свого бізнесу та його специфіки.

 

 

 

«Business»

 

 A regular meeting of the English Dialogue Club «Dialogue» took place on April 22 in the Library Resource Center «Window on America». Discussing the topic «Business», the participants, together with the club's leader Vlad Sereda, spoke on different spheres of business not only in Ukraine but also abroad. American visitors took an active part in the discussion, focusing on the political situation and opportunities for business in the EU and the US.

The most interesting was the creation of mini-projects with the presentation of its own business plan and its implementation. The meeting leader shared with the participants their own experience in developing their business and its specifics.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 


 

Інформаційно-розважальна програма «Летимо у космос»

 

12 квітня за ініціативою бібліотечного ресурсного центру «Вікно в Америку» відбулася інформаційно-розважальна програма «Летимо у космос», присвячена Всесвітньому дню авіації та космонавтики.

Під час заходу учасники обговорили англійською мовою основні напрямки діяльності Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (США), перспективи розвитку космічних технологій в Україні, переглянули та обговорили ряд цікавих відео за темою заходу. Окрім того, гості заходу взяли участь у вікторині «Космос», іграх «Летимо на Марс», «Створи свою планету» та «Чорна дірка».

Учасники залишилися у захваті від спільного польоту у космос!

 

 

 

 

 


Information and entertainment program «Let's fly into space»

 

April 12 at the initiative of the Library Resource Center «Window on America»an information-entertaining program «Let's Go to Space» was held, which was dedicated to the World Aviation Day and Astronautics.

During the event participants learned interesting facts and discussed the main areas of activity of the National Aeronautics and Space Administration (USA), prospects of space technology development in Ukraine, reviewed and discussed a number of interesting videos in English on the theme of the event. In addition, they took part in the Kosmos quiz, «Let's fly to Mars», «Create your planet» and «Black hole».

Our participants liked this common flight into space!

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

Відкриття фотовиставки «Інша сторона раю»

 

10 квітня за ініціативою бібліотечного ресурсного центру «Вікно в Америку» відбулося відкриття фотовиставки Маріанни Глинської «Інша сторона раю», що експонується у рамках проекту «Мандрівна галерея» від Американського дому у Києві.

Фотохудожниця вперше приїхала до США у 2009 р., отримавши стипендію Фулбрайта для вивчення фотографії, але, окрім навчання, для неї було важливо «досліджувати» саму країну.

У своїй виставці Маріанна показує один з неблагополучних районів Філадельфії, де вона під час екскурсії зустріла різних та цікавих людей та завдяки фотографії примушує нас замислитися, чи є у них шанс на краще життя, шанс вирватися з кола проблем, що їх оточують, які у них мрії тощо. Своїми фотороботами автор підкреслює, що і в такій благополучній країні, як США, є типові і для інших країн світу проблеми, що потребують уваги та вирішення. Рай є недоступним та недосяжним для багатьох.

Дана виставка демонструватиметься у бібліотеці до 26 квітня, то ж запрошуємо усіх охочих долучитися до ознайомлення.

 

 

 

Opening of the photo exhibition «The Other Side of Paradise»

 

April 10, 2018 in the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library named after O. Hmyryov at the initiative of the Library Resource Center «Window on America» was the opening of the photo exhibition Marianna Glynska «Other Side of Paradise», which is exhibited as part of the «Gallery on the Go» project from the American House in Kyiv.

The photographer first came to the United States in 2009, receiving a Fulbright scholarship to study photography, but besides studying, it was important for her to «explore» the country.

In her exhibition, Marianna is just showing one of the disadvantaged districts of Philadelphia, where she met different and interesting people during the excursion, and makes us wonder if they have a chance for a better life, a chance to escape from the circle of problems that surround them, which in their dreams and so on.

According to her photos, in such a prosperous country as the United States, there are typical problems for the rest of the world that require attention and resolution. Paradise is unattainable and inaccessible to many.

This exhibition will be shown in the library until April 26th, but we invite all those who wish to join the exhibition.  

 

http://uknr.mk.gov.ua/


 

Зустріч з учасником програми академічних обмінів імені Фулбрайта Беном Мозесом

 

28 березня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулася зустріч з американським документалістом, продюсером, письменником, режисером та учасником програми академічних обмінів імені Фулбрайта Беном Мозесом (США). Мозес був виконавчим директором, відповідальним за телевізійне виробництво та програмування для General Electric, виконавчим продюсером афілійованої компанії ABC-TV у Вашингтоні (округ Колумбія), продюсером для Young & Rubicam Advertising (Нью-Йорк).

Гість поділився своїми знаннями та поглядами на журналістику, кіно та телебачення. Також Бен показав кілька коротких витягів з його фільмів.

Учасники ставили різні запитання Бену та виразили надію на подальші зустрічі з ним.

 


Meeting with Ben Moses!

 

Mykolaiv Window on America Center had the meeting  with an American documentary, producer, writer, director and participant of Fulbright program Ben Moses (USA) on the 28th of March

Moses has been the executive in charge of television production and programming for General Electric, the executive producer of the ABC-TV affiliate in Washington, DC, and was a producer for Young & Rubicam Advertising in New York.

The guest shared his knowledge and views on journalism, film and television with his 40 years of Hollywood experience and teaching at leading US universities. Ben showed few short excerpts from his films.

Also, participants gave different questions to Ben  and got answers to them.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 


 

Життя та робота за кордоном»

 

 25 березня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулося чергове засідання англійського розмовного клубу «Діалог». Під час обговорення теми «Життя та робота за кордоном» учасники разом з лідером клубу Владом Середою поділилися власним досвідом щодо особливостей роботи у різних країнах світу та розглянули сучасні сфери праці та можливості для бізнесу в ЄС та США. Найцікавішим було обговорення навчальних програм у Сполучених Штатах Америки та проблем імміграційної ситуації у Китаї. Лідер засідання поділився з учасниками власним досвідом роботи за кордоном та розповів про подорож Німеччиною.

Серед учасників, присутніх на заході, були представники з Канади, США та Аргентини, тому обговорення пройшло дуже цікаво та  змістовно. 

 

 

 

 

«Life and work abroad»

 

 Window on America Centre had the English Speaking Club the on the 25th of March. Our visitors discussed the topic «Life and work abroad» with our leader club Vlad Segeda. The participants discussed career opportunities in several countries around the world. American visitors had a great share to add regarding political situation regarding work and business opportunities in the EU, and the U.S. We discussed illegal immigration situation in China and study programs in the United States. Vlad told them a story about work and travel program in Germany and shared the specifics.

We had representatives from Canada, the USA, and Argentina.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 


 

«Миколаїв, що читає»

 

19 березня у Зоні вільного читання  обласної  бібліотеки відбувся захід «Миколаїв, що читає» у рамках локального проекту «Будь на хвилі – читай, думай, дискутуй». Гостями заходу цього разу стали діти та вчитель Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7. Вони познайомилися з відомою письменницею, головою Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України Вірою Іванівною Марущак, , яка вголос прочитала власні казки – «Чіпа та її друзі» й «Їжачок-школярик та його друзі».

Саме у березні, коли так привітно світить весняне сонце,  розпочався Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Свято дитячої книги подарувало дітям та гостям гарні враження та чудовий настрій.

Серед безлічі книжок – давніх та сучасних, серйозних та веселих – найкращі написані для дітей. Давайте разом будемо прищеплювати любов до книги з раннього дитинства, читати казки, вірші та оповідання.

 

 

 

 

 

«Reading Mykolaiv»

 

March 19 at 12.00 in the comfortable free reading zone in the Mykolaiv Regional Scientific Library named after. O. Hmyryov was held the «Reading Mykolaiv» event within the framework of the local project «Be on the Wave - Read, Think, Discuss».

 The children learned with their teacher more about the famous Ukrainian writer - the prose writer, the head of the Mykolaiv regional organization of the National Union of Writers of Ukraine, a journalist, a teacher and a librarian, Vera Ivanovna Maruschak, who read out to children her own fairy tales "Chipa and Her Friends" and "Hedgehog -Schoolboy and his friends ".

It is in March when the spring sun shines so kindly that we started the All-Ukrainian Children's Reading Week. The children's book holiday gave the children and guests a good impression, a great mood and a meeting with the best tales and favorite writer.

Among the many books - ancient and modern, serious and fun - the best written for children. Let's bring together love for the book from an early age, read fairy tales, verses and stories.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

Поетичний сейшн «Розмова»

 

Протягом 2018 р. у Миколаївській ОУНБ ім. О. Гмирьова реалізується локальний  проект  «Будь на хвилі – читай, думай, дискутуй», у рамках якого заплановане проведення циклу заходів «Відкритий мікрофон»,  в яких талановиті люди Миколаївщини зможуть реалізувати та презентувати власну творчість – поезію, оповідання, п’єсу або музичні твори.

Перший захід у рамках проекту – поетичний сейшн «Розмова» – відбувся 17 березня у Зоні вільного читання бібліотеки за участю відомих миколаївських поетів Ольги Сквірської і Макса Айдахо, які презентували власну поезію. Гості  послухали поезію, поспілкувалися з авторами та приємно провели вечір у компанії людей, які мають спільні інтереси й налаштовані слухати і чути один одного.

Наступна зустріч відбудеться незабаром. Запрошуємо усіх бажаючих на «Відкритий мікрофон». Слідкуйте за нашими анонсами.

 

 

 

 

 

Poetic session «Conversation»

 

During 2018, in Nikolaev Regional Universal Scientific Library by Gmyrev is implementing the local project «Be on the Wave – Read, Think, Discuss», in which the cycle of «Outdoor Microphone» events is held, and in which talented people of  Nikolaev city will be able to realize and present their own creativity – poetry, stories, play or musical compositions.

The first meeting – the poetic session «Conversation» – took place on March 17 at 4:00 pm in the free reading zone of the library with the participation of famous Nikolayev poets Olga Skvirskaya and Max Idaho who presented their own poetry.

In the stylish and comfortable free reading zone, the guests listened to high-quality poetry, communicated with friends and with the authors personally, pleasantly spent the spring Saturday evening in the company of people with common interests, tuned to listen and hear each other.

The next meeting will be held soon. We invite all talents and those who wish for an Outdoor Microphone. Follow our announcements.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

Дискусія «Життя без шпаргалок»

 

15 березня за ініціативою бібліотечного ресурсного центру «Вікно в Америку» у рамках реалізації проекту «Основи академічної доброчесності та боротьби з плагіатом» відбулася дискусія «Життя без шпаргалок».

Учасники заходу дізналися про академічну доброчесність і важливість дотримання її принципів в академічному середовищі, обговорили види плагіату і навчилися цитуванню академічного письма. Також вони поділилися своїми думками про корупцію в українських вищих навчальних закладах та її вплив на якість освіти в Україні.

Наприкінці заходу всі учасники дійшли згоди, що сьогодні важливо бути академічно чесним, оскільки це позитивно впливає на подолання корупції у нашій державі задля кращого майбутнього українців.

 

 

 

Discussion «Life without cheat notes»

 

March 15 at the initiative of the Library Resource Center «Window on  America» in the framework of the project «Fundamentals of academic integrity and struggle against plagiarism» had a discussion «Life without cheat sheets».

Participants learned about the academic integrity and the importance of adhering to the principles of academic integrity in the academic environment, discussed the types of plagiarism and learned to quote academic writing. They also shared their thoughts on corruption in Ukrainian higher education institutions and their impact on the quality of education in Ukraine.

At the end of the event, all participants agreed that today it is important to be academically honest, as it positively influences the overcoming of corruption in our country for the better future of Ukrainians, especially young people.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

«Приховані спогади»

 

4 березня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулося чергове засідання англійського розмовного клубу «Діалог».

Учасники разом з лідером клубу Яною Алімовою обговорили тему «Приховані спогади», згадуючи багато цікавих історій про примирення. Найцікавішим обговоренням було знайти загальні для всіх людей цінності та погодитися з ними.

Серед учасників, присутніх на заході, були представники з Канади  та  США, тому обговорення та обмін досвідом виявилися дуже цікавими та змістовними.

 

 

 

 

«Hidden Memories»

 

Window on America Center had the English Speaking Club the оn the 4th of March.  The topic was «Hidden Memories» with our leader Yana A.

Participants discussed a lot of interesting reconciliation issues - this is the beginning of a dialogue, not a sprint. The most interesting discussion was to find common values for all people and to agree with them.

We had representatives from Canada, the USA and of course Ukraine.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 


 

Тренінг «Основи академічної доброчесності та боротьби з плагіатом»

 

22 лютого за ініціативою Центру міжнародного партнерства пройшов тренінг «Основи академічної доброчесності та боротьби з плагіатом». Захід відбувся у рамках проекту «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек», що реалізується в Україні з 2016 р. за підтримки Посольства США в Україні та Української бібліотечної асоціації.

Учасниками тренінгу були викладачі та студенти Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Під час заходу учасники дізналися про поняття та правові засади академічної доброчесності й плагіату, безкоштовне та комерційне програмне забезпечення для перевірки текстів на плагіат, міжнародні стилі посилання та цитування у наукових роботах тощо. Також вони проаналізували ряд статей з прикладами проявів корупції та плагіату в академічному середовищі та обговорили можливі шляхи боротьби з плагіатом в університетах України.

Зацікавив учасників заходу аналіз та порівняння основних положень Кодексів честі американських та українських університетів, а також спроба розробити основні положення Кодексу честі свого коледжу та основні заходи з академічної доброчесності, що їх можна організувати.

 

 

Training «Fundamentals of academic integrity and anti-plagiarism»

 

On February, 22, the training «Fundamentals of academic integrity and struggle against plagiarism» was held at the initiative of the Mykolaiv Window on America Center. The event took place within the framework of the project «Culture of academic integrity: the role of libraries», which is being implemented in Ukraine since 2016 with the support of the US Embassy in Ukraine and the Ukrainian Library Association.

Students of Mykolaiv college  Culture and Arts were the participants of the training. During the training participants learned about the notions and legal principles of academic integrity and plagiarism, free and commercial software for verifying plagiarized texts, international reference styles and citations in scientific papers, etc.

They also analyzed  different articles with examples of manifestations of corruption and plagiarism in the academic environment and discussed possible ways to combat plagiarism in Ukrainian universities. The participants also analyzed the main provisions of the «Honor’s Codes» from the American and Ukrainian universities and tried to elaborate the main provisions of the Honor’s Code of their college and the main activities of the company on academic integrity that can be organized.   

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

«Тепло закоханих сердець»

 

15 лютого за ініціативою Інформаційно-ресурсного центру міжнародного партнерства пройшла молодіжна вечірка «Тепло закоханих сердець», що була присвячена Дню закоханих.

Захід відбувся у теплій та доброзичливій атмосфері. Учасники вечірки подивилися відео про історію виникнення Дня святого Валентина та презентацію, присвячену віршам про кохання та найвідомішим історіям кохання серед знаменитостей. Також вони пограли у цікаві інтерактивні ігри, потренувалися у написанні віршів про кохання та відгадували  відомі англійські пісні про кохання. Найцікавішим було вибирання «Легендарної пари» серед гостей, які стали королем та королевою вечірки.

Зробивши своїми руками великий плакат під назвою «Любов у повітрі»,  гості вечірки із задоволенням написали привітання своїм коханим та кожному учаснику заходу.

По закінченню вечірки відвідувачі побажали один одному кохати та бути коханими.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «The warmth of Loving Hearts»

 

On the 15th of February, a youth party The warmth of Loving Hearts, which dedicated to the day of lovers, was held at the initiative of the Information Resource Center of International Partnership.

The event took place in a warm and friendly atmosphere. The party’s participants watched an interesting video about the history of the St.Valentine’s day and plunged into the world of the love’s history in the past. They also played interesting interactive games, trained in writing love poems, and guessed famous English songs about love. The participants got acquainted with the presentation devoted to poems about love and the most famous love stories among celebrities. The most interesting was the choice of the "Legendary Couple" among the guests who became the king and queen of the party.

Having made a large poster called "Love in the air", the guests of the party were happy to write greetings to their loved ones, to each participant of the event. They spent an interesting time.

At the end of the party, visitors wished each other to love and be loved.

 


 

Перегляд короткометражного документального кіно

 

8 лютого у рамках відзначення 25-річчя діяльності Британської ради в Україні та фестивалю «Нове Британське кіно» у Центрі європейської інформації відбувся перегляд короткометражних документальних стрічок – лауреатів британської кінопремії  «Бафта»  2017 р. Учасниками перегляду стали активні відвідувачі бібліотеки і центру.

Присутні переглянули документальні фільми «Вечірка», «Історія кохання», «Пекельне жерло», «Надійна підтримка», «Витривала», «Спожито», а також подивилися промо-відео Британської ради та дізналися про різноманітні напрямки її діяльності у галузі культури та освіти.

Учасники дійшли висновку, що фільми порушують соціальні, екологічні,  людські проблеми, що потребують якнайскорішого вирішення.

 

View short documentary cinema

 

On February 8,  a review of short documentaries- winners of the Bafta British Cinema Prize in 2017 was held in the framework of the celebration of the 25th anniversary of the activities of the British Council in Ukraine and the New British Film Festival in the Center for European Information. Active  library’s and center’s visitors became the participants of the review.

At the beginning of the review, participants reviewed the British Council's promotional videos and learned about the diverse areas of its cultural and educational activities.

The participants reviewed the documentaries «The Party», «Love Story», «Heller Vorlot», «Reliable Support», «Endured», «Consuming» and others.

Visitors came to the conclusion that all these films raise very important social, environmental and human problems that take place in different parts of our planet and require a prompt decision.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

«Гроші – валюта – дрібні монети»

 

4 лютого у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулося чергове засідання англійського розмовного клубу «Діалог». Учасники разом з лідером клубу Дірком Вагнером обговорили тему «Гроші – валюта – дрібні монети». Гості заходу подискутували щодо значення грошей у житті людей та їхнього впливу на свідомість, подивилися цікаві відео та дали відповіді на хвилюючі питання стосовно грошей.

Наприкінці зустрічі лідер засідання продемонстрував учасникам власну колекцію грошей різних країн та розповів про історію їхнього виникнення.

Серед учасників заходу були представники з Канади, США та Аргентини.

 

 

 

«Money - Currency – Bitcoins»

 

Window on America Center had the English Speaking Club the оn the 4th of February. Our visitors discussed the topic «Money – Currency - Bitcoins» with our leader club Dirk Wagner. The participants discussed the importance of money in people's lives, how they affect the person's consciousness, looked interesting videos and gave answers to the exciting questions about money. The meeting leader introduced the participants to the various types of money that is in the world and told them about their occurrence.

We had representatives from Canada, the USA, Argentina and of course Ukraine.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 


 

«20000 днів на Землі»

 

1 лютого у рамках відзначення 25-річчя діяльності Британської ради в Україні та фестивалю «Нове Британське кіно» у Центрі європейської інформації відбувся перегляд документальної кінострічки англійською мовою «20000 днів на Землі» (2014), знятої режисерами Яном Форсісом та Джейн Поллардом. Учасниками перегляду стали активні відвідувачі бібліотеки і Центру.

На початку перегляду учасники переглянули промо-відео Британської ради та дізналися про різноманітні напрямки її діяльності у галузі культури та освіти.

Фільм «20000 днів на Землі» познайомив учасників перегляду з життям відомого рок-музиканта і письменника Ніка Кейва, який прожив довге і насичене життя і встиг стати справжньою легендою. Одного ранку він прокидається у своєму шикарному великому будинку, снідає і їде по справах. Так починаються його 20000 днів на Землі. Цей документальний фільм показав присутнім один день з життя зірки. Їм була надана унікальна можливість дізнатися більше про легендарного музиканта і зазирнути за лаштунки не тільки його творчості, але й особистого життя.

Відвідувачі дійшли висновку, що відомій людині важко, але можливо знайти баланс між творчістю та родиною.

 

 


20,000 days on Earth

 

On the first of the February, viewing documentary film in English «20,000 Days on Earth» (2014), filmed by Jan Forsy and Jane Pollard was held in the framework of the celebration of the 25th anniversary of the activities of the British Council in Ukraine and the New British Film Festival in the Center for European Information. Library’s and Center’s Active viewers became the participants of the review.

At the beginning of the review, participants reviewed the British Council's promotional videos and learned about the diverse areas of its cultural and educational activities.

The film «20,000 Days on Earth» introduced the audience to the life of the famous rock musician and writer Nick Cave, who lived a long and busy life and made it a real legend. One morning he wakes up in his chic big house, has breakfast and goes on business. So, in this way it begins his 20,000 day on Earth. This documentary film showed the present one day from the star’s life. They were given a unique opportunity to learn more about the legendary musician and to look behind the scenes not only of his creativity, but also of his personal life.

Visitors concluded that there are many difficulties for a well-known person, but it is possible to find a balance between creativity and family.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

«Люди потребують сенсу»

 

28 січня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулося чергове засідання англійського розмовного клубу «Діалог». Учасники разом з лідером та учасником клубу обговорили тему «Люди потребують сенсу», згадували символічне значення багатьох  речей, об’єктів, понять слів та ідей.

Також учасники обговорили цікаві статті та дали відповіді на хвилюючі питання про сенс життя.

Серед учасників, присутніх на заході, були представники з України, Канади, США, тому обговорення виявилося цікавим та ґрунтовним.

 

 

 

 

 

 

«People need meaning»

 

Window on America Centre had the English Speaking Club on the 28th of January. Our visitors discussed the topic «People need meaning» with our leader and club member Brad Bannister.

Our visitors discussed about important things, symbolic value of something, and significance of a thing, object or concept of word or idea. Also they read and discussed the important articles about that’s topic.

We had representatives from Canada, the USA and of course Ukraine.

 

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

 


 

Основи академічної доброчесності та боротьби з плагіатом. Тренінг

 

23 січня за ініціативи бібліотечного ресурсного центру «Вікно в Америку» пройшов тренінг «Основи академічної доброчесності та боротьби з плагіатом». Захід відбувся у рамках проекту «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек», що реалізується в Україні з 2016 р. за підтримки Посольства США в Україні та Української бібліотечної асоціації.

Учасниками тренінгу були викладачі та студенти факультету менеджменту і бізнесу ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».

Під час тренінгу учасники дізналися про поняття та правові засади академічної доброчесності та плагіату, безкоштовне та комерційне програмне забезпечення для перевірки текстів на плагіат, міжнародні стилі посилання та цитування у наукових роботах, тощо.

Також вони проаналізували ряд статей з прикладами проявів корупції та плагіату в академічному середовищі та обговорили можливі шляхи боротьби з плагіатом в університетах України. Також учасники проаналізували  основні положення «Кодексів честі» американських та українських університетів та спробували розробити основні положення Кодексу честі свого університету та основні заходи компанії з академічної доброчесності, які можна організувати.

 

 

 

 

Fundamentals of academic integrity and anti-plagiarism. Training

 

On January 23, the training "Fundamentals of academic integrity and struggle against plagiarism" was held at the initiative of the Mykolaiv Window on America Center. The event took place within the framework of the project "Culture of academic integrity: the role of libraries", which is being implemented in Ukraine since 2016 with the support of the US Embassy in Ukraine and the Ukrainian Library Association.

The participants of the training were proteachers and students of the Management’s Faculty and Business of the "Mykolaiv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts.

During the training participants learned about the notions and legal principles of academic integrity and plagiarism, free and commercial software for verifying plagiarized texts, international reference styles and citations in scientific papers, etc.

They also analyzed  different articles with examples of manifestations of corruption and plagiarism in the academic environment and discussed possible ways to combat plagiarism in Ukrainian universities. The participants also analyzed the main provisions of the " Honor’s Codes " from the American and Ukrainian universities and tried to elaborate the main provisions of the Honor’s Code of their university and the main activities of the company on academic integrity that can be organized.   

 


 

«Громадянські права»

 

21 січня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулося чергове засідання англійського розмовного клубу «Діалог». Учасники разом з лідером, учасницею програми FLEX, студенткою Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, Юлією Хакімовою обговорили тему «У мене є мрія». Захід був приурочений до Дня Мартіна Лютера Кінга, що традиційно відзначається у США.

Під час заходу лідер згадала історію становлення громадянських прав у США, розкрила роль Мартіна Лютера Кінга в американській історії, після чого учасники подивилися та обговорили коротке відео виступу Мартіна Лютера Кінга «Я маю мрію».

Під час заходу учасники обговорили визначення і характеристики основних громадянських прав різних країн, а працюючи у групах порівняли їх. Серед учасників, присутніх на заході, були представники з України, Канади, США, Аргентини, Вірменії, тому обговорення виявилося цікавим, змістовним та ґрунтовним.

 

 


«Civil rights»

 

Window on America Center had the English Speaking Club the оn the 21 st of January. Our visitors discussed the topic «I have a dream» with our leader Yuliya Khakimova, participant of FLEX program, student of Petro Mohyla Blach Sea National University.

Our leader told about Martin Luther King Jr.. she told history of civil rights in the USA. At the bigining of the event they watched and discused a short video of Martin Luther King Jr. speech «I have a dream».

After that they discussed difinition and characteristics of civil (human) rights, worked in groups and compared the civil rights in different coutries because we had representatives from Canada, the USA, Argentina, Armenia and of course Ukraine.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 


 

Приготування їжі»

 

14 січня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулося перше у 2018 р. засідання англійського розмовного клубу. Разом з волонтером та лідером клубу, учасницею програми для майбутніх лідерів FLEX Ольгою Челенгіровою учасники обговорили тему «Приготування їжі».

Присутні поділилися своїм досвідом і кумедними історіями з приводу приготування різних видів страв як української, так й іноземної кухні, згадали, як вони у дитячі роки допомагали батькам готувати різні страви, та поділилися своїми традиційними стравами, що готуються у родинах до певних свят.

Цікаву дискусію серед присутніх викликали питання: «Чому одні люди люблять готувати, а інші - ні?», «Хто кращі кулінари - чоловіки чи жінки?», «Хто повинен готувати в родині?» та ін.

Також учасники переглянули декілька відеороліків про кулінарні шоу.

 

 


 

«Cooking»

 

On January 14, 2018, a meeting of the English Speaking Club took place in the Library Resource Center «Window on America». Together with the volunteer and leader of the club, the participants of the program for future leaders of FLEX Olga Chelengirova discussed the topic «Cooking».

The participants shared their experiences and amusing stories about the preparation of different types of dishes, both Ukrainian and foreign cuisine, mentioned how they helped parents prepare different dishes in their infancy, and shared their traditional dishes prepared in their families for certain holidays.

An interesting discussion among the audience was raised by the following questions: «Why do some people love to cook, and others do not?», «Who are the best cooks - men or women?», «Who should cook in the family?» and others.

Participants also watched some videos about cooking shows.

 

http://uknr.mk.gov.ua/