Статті

Кредитний механізм у банківській справі

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 7095

 

Становлення ринкових умов господарювання в Україні зумовило перехід до дворівневої банківської системи, що надає змогу підприємствам та населенню отримувати повний набір якісних банківських послуг.

 Кредит і банківська справа є важливими чинниками розвитку економіки, забезпечення відтворення національного виробництва, створення необхідних умов для здійснення підприємницької діяльності. Перехід до ринкової економіки суттєво підвищує роль кредиту в обслуговуванні інноваційно-інвестиційного процесу, розвитку виробничих структур, вирішенні соціальних проблем тощо.

 Пропонуємо літературу з питань банківського кредитування, що знаходиться у відділі документів виробничого і природничо-наукового профілю.

 

 

 

 

І. Кредит у ринковій економіці

 

 

 

Арістова, А. М. Економічний аналіз діяльності фінансових посередників : навч. посіб. / А. М. Арістова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. універ., 2009. – 332 с.

 

Посібник розкриває методичні аспекти аналізу діяльності фінансових установ, таких, як кредитні спілки, лізингові компанії, ломбард, недержавний пенсійний фонд.

 

 

 

Владичин, У. В. Банківське кредитування / У. В. Владичин. – Київ : Атака, 2008. – 648 с.

 

Досліджено теорію і практику проведення кредитної діяльності банками України. Визначено роль банківського кредитування у вітчизняній економіці, механізми здійснення кредитних операцій банків, ризики кредитної діяльності та методи управління ними.

 

 

 

Внукова, Н. М. Іпотечний ринок: теорія та практика : монографія / Н. М. Внукова. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 192 с.

 

Висвітлені проблеми теорії іпотечного ринку. Проаналізовано сучасний стан  та перспективи його розвитку в Україні. Запропоновано джерела та механізми фінансового забезпечення іпотечного кредитування.

 

 

 

Вовчак, О. Д. Кредит і банківська справа : підручник / О. Д. Вовчак. – К. : Знання, 2008. – 564 с.

 

Розглянуто основні умови й особливості створення та функціонування банків. Окреслено сучасні підходи до регулювання та ліцензування банківської діяльності. Розкрито специфіку окремих видів банківських операцій і послуг.

 

 

 

Дадашев, Б. А. Кредитні спілки України : навч. посіб. / Б. А. Дадашев. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 112 с.

 

Висвітлені передумови виникнення кредитної кооперації та їхні історичні аспекти. Розглянуто місце та роль кредитних спілок у системі фінансово–кредитного забезпечення суб’єктів господарювання.

 

 

 

Дмитренко, М. Г. Кредитування і контроль : навч.-метод. посіб. – К. : Кондор, 2009. – 296 с.

 

Викладено головні теоретичні відомості щодо кредитування банківської діяльності з тлумаченнями ключових понять. Запропоновано комплекс різноманітних дидактичних матеріалів, схем, добірок ситуацій та тестів для самоконтролю.

 

 

 

Загородній, А. Г. Кредитування : термінол. слов. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин. – К. : Кондор, 2007. – 168 с.

 

Словник містить понад 700 понять і термінів з проблематики грошово-кредитної системи держави, формування та реалізації її кредитної політики, організації кредитного ринку та його регулювання.

 

 

 

 Зазвонова, Л. А. Деньги и кредит : учеб. пособие [в 2-х ч.] / Л. А. Зазвонова, Ф. Ф. Фомин. – К. : Изд-во Европ. ун-т, 2005.

 

Ч. 1. – 176 с.

 

Ч. 2. – 171 с.

 

Розглянуті актуальні проблеми грошей та грошового ринку. Висвітлені проблеми кредиту та валютно-кредитних відносин. Розглянуті основні тенденції розвитку банківської системи в умовах ринкових відносин.

 

 

 

Івасів, Б. С. Гроші та кредит : підручник / Б. С. Івасів. – К. : Кондор ; Тернопіль : Карт-бланш, 2008. – 528 с.

 

Підручник повністю відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Гроші та кредит». Значна увага приділяється аналізу практики грошового обігу та операцій установ кредитної системи.

 

 

 

Кредитування та ризики : навч. посіб. / М. П. Денисенко [та ін.]. – К. : Професіонал, 2008. – 480 с.

 

Послідовно викладено теоретичні, методичні та організаційно-практичні питання банківської діяльності. Розкрита сутність кредитного ризику банку та основні причини його виникнення. Запропоновано класифікацію методів управління кредитним ризиком банків.

 

 

 

Лютий, І. О. Державний кредит та боргова політика України : монографія / І. О. Лютий, Н. В. Зражевська, О. Д. Рожко. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 352 с.

 

У монографії визначаються та аналізуються закономірності й особливості функціонування механізму управління державним боргом у зарубіжних країнах та в Україні.

 

 

 

Лютий, І. О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку / І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 548 с.

 

Висвітлені методологічні засади функціонування іпотеки, її сутність та форми забезпечення кредиту. Досліджено зарубіжний досвід та внесено пропозиції щодо його використання в українській економіці.

 

 

 

Шамова, І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч.-метод. посіб. / І. В. Шамова. – К. : КНЕУ, 2007. – 160 с.

 

Розглянуто сутність та основні етапи еволюції грошових та кредитних систем країн із розвиненою ринковою економікою. Надані методичні поради студентам щодо вивчення тем курсу, плани семінарських занять.

 

 

Бурмака, М. О. Конвертація валютних іпотечних кредитів як засіб поліпшення платоспроможності позичальників в умовах кризи / М. О. Бурмака, К. М. Борисюк // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С. 17-26.

 

 

Диба, О. Інвестиційне кредитування середнього і малого підприємництва у зарубіжних країнах / О. Диба, О. Домерат // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 3/4. – С. 53-60.

 

Козюк, В. В. Експансія кредиту в системі макрофінансових дисбалансів / В. В. Козюк // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 54-65.

 

Мироненко, В. Перспективи розвитку національної системи іпотечного кредитування з урахуванням зарубіжного досвіду / В. Мироненко, Г. Мироненко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С. 38-41.

 

Полозенко, Д. Гроші, фінанси і кредит у контексті забезпечення добробуту людини / Д. Полозенко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 1. – С. 39-42.

 

Потій, В. Кредиторська заборгованість і її роль у формуванні капіталу підприємства / В. Потій, Г. Куліш // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 3/4. – С. 23-26.

 

Терещенко, Г. М. Становлення й розвиток бюро кредитних історій в Україні / Г. М. Терещенко, Ю. В. Топчій // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 65-72.

 

Щербакова, О. Перспективи грошово-кредитної політики на етапі посткризового відновлення економіки України / О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 8. – С. 4-8.

 

 

ІІ. Правове регулювання кредитних відносин

 

 

 

Бутирський, А. А. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника як шлях подолання банкрутства : монографія / А. А. Бутирський. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – 180 с.

 

У монографії системно викладено теоретичні підходи до правового регулювання заходів щодо відновлення платоспроможності боржника у процедурі банкрутства. Проаналізовано історичні передумови становлення згаданого інституту та зарубіжний досвід правового регулювання.

 

 

 

Бычкова, Н. П. Кредитный договор: экономическая и правовая природа / Н. П. Бычкова, Г. Л. Авагян, Г. Л. Баяндурян. – М. : Магистр, 2009. – 159 с.

 

Розглянуто основні види та форми банківських послуг. Досліджено сутність і характер кредитного ризику банку. Висвітлені питання надання кредиту та відповідальність сторін кредитного договору.

 

 

 

Гриджук, Д. М. Іпотека у кредитуванні : практичні аспекти / Д. М. Гриджук, В. О. Олійник. – К. : А. С. К., 2006. – 464 с.

 

Комплексно висвітлено проблеми іпотечних правовідносин в Україні. Особлива увага приділена практичному застосуванню іпотечного кредитування. Вміщено численні зразки і варіанти договорів іпотеки.

 

 

 

Житнигор, Б. С. Деньги, кредитно-финансовые инструменты и механизмы юридической защиты их оборота от противоправных посягательств / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов. – Бендеры : Полиграфист, 2008. – 232 с.

 

Досліджено історичні аспекти еволюції грошової системи. Подана характеристика сучасного становища кредитування. Розкрита динаміка розвитку  злочинності фінансово-кредитних відносин в Україні.

 

 

 

Шемшученко, Г. Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування : монографія / Г. Ю. Шемшученко. – К. : Юридична думка, 2006. – 264 с.

 

У монографії здійснено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів фінансово-правового регулювання суспільних відносин у галузі банківського кредитування. Проаналізовано правові та організаційні питання розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні.

 

Хомутенко, В. Вплив Податкового кодексу України на рівень фінансового забезпечення кредитних спілок / В. Хомутенко, О. Волкова // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 3. – С. 22-25.

 

 

ІІІ. Платіжні системи

 

 

 

Вовчак, О. Д. Платіжні системи : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Г. Є. Шпаргало, Т. Я. Андрійків. – К.: Знання, 2008. – 341 с.

 

У навчальному посібнику представлено сутність та концепції функціонування платіжних систем, їхню технологічну інфраструктуру та заходи захисту. Проаналізовано шляхи подальшого розвитку електронних міжбанківських розрахунків в Україні.

 

 

 

Кочергин, Д. А. Электронные деньги – организация эмиссии, проведение платежа, регулирование оборота / Д. А. Кочергин. – СПб. : Издательство СПб ГУЭФ, 2006. – 360 с.

 

Висвітлені теоретичні та практичні питання використання електронних грошей при розрахунках. Розглянуті основні напрями впливу електронних грошей на грошово-кредитну систему, розмір обігу грошової маси в банківських установах.

 

 

 

Пиріг, С. О. Платіжні системи : навч. посіб. / С. О. Пиріг. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 240 с.

 

Посібник розкриває історію виникнення платіжних систем. Представлена специфіка їхньої побудови та визначена роль електронних платіжних систем в мережі Інтернет.

 

 

 

Пластиковые карты. – М. : БДЦ-пресс, 2005. – 624 с.

 

Видання охоплює історію та етапи розвитку карткових платіжних систем. Розглянута класифікація пластикових карток у банківських установах.

 

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi