Протидія корупції – важлива складова демократичного суспільства

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 4089

Корупція є однією з найактуальніших проблем сучасності. В останні роки в Україні у сфері протидії корупції зроблено багато значних заходів — прийнято спеціальний антикорупційний закон та низку інших законодавчих актів антикорупційного спрямування.

Поглибити свої знання з цієї теми допоможуть нові книги, що отримав відділ документів з гуманітарних наук. Представляємо ті видання, що заслуговують на особливу увагу читачів.

 

 


 

Законодавство України про боротьбу з корупцією / [уклад. Ю. Б. Іванов]. — Вид. 4- те, зі змінами та допов. — Х. : Одіссей, 2008. — 479 с. : іл., табл.

 

Значущість теми, якій присвячено цей збірник, важко переоцінити. Проблема корупції давно набула міжнародного характеру й зачепила у тій чи іншій мірі усі держави, у тому числі й країни з розвинутою ринковою економікою. Виходячи з цього, пропонована добірка документів починається з «Декларації про боротьбу з корупцією та хабарництвом у міжнародних комерційних операціях», прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1996 р.

 

 

 

Бантишев, О. Ф. Хабарництво: кваліфікація та документування. : практ. посіб. / О. Ф. Бантишев, С. А.Кузьмін. — К. : Паливода А. В., 2009. — 118 c. — (Бібліотечка слідчого).

 

Автори практичного посібника проводять кримінально-правовий аналіз кваліфікаційних особливостей складу злочинів: одержання, давання та провокації хабаря. У роботі розглядаються особливості документування хабарництва та шляхи вирішення типових практичних проблемних питань, що виникають у оперативних співробітників, які здійснюють боротьбу з цим видом злочинів. Особлива увага приділяється практичним аспектам, пов’язаним із дотриманням законності при документуванні хабарництва.

 

 

Бритюк, О. О. Археологи проти корупції : протидія корупції в галузі охорони культ. спадщини / О. О. Бритюк, Ю. В. Ращупкіна ; Східноукр. центр громад. ініціатив, Луган. археол. спілка. — Луганськ : Янтар, 2007. — 130 с.

 

Видання присвячене проблемам корупції у сфері охорони пам'яток історії та культури. На досвіді реалізації в Луганській області проекту «Археологи проти корупції» висвітлено актуальні проблеми взаємодії в пам'яткоохоронній роботі різних складових громадянського суспільства та держави. Книга розповідає про типи археологічних пам'яток, характерних для Луганщини, містить опис корупційних схем, що мають місце у пам'яткоохоронній сфері та наводить опис тактик протидії корупції в зазначеній галузі.

 

Журавський, В. С. Корупція в Україні – не політика / В. Журавський, М. Михальченко, О. Михальченко ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. — К. : Фенікс, 2007. — 407 с.

 

У монографії розглядається взаємозв’язок корупції в Україні з політикою, економікою, мораллю, правом та іншими сферами суспільного життя. Показується багатоаспектність корупції, її системний характер в Україні. Але, як доводять автори, вона є не політикою, а антиполітикою, що роз’їдає державний механізм України, руйнує нормальні суспільні відносини, деформує сучасну українську політику, скеровану на злагоду в країні, на економічне зростання і європейський вибір.

 

 

 

Карабанов, А. Л., Современные проблемы противодействия коррупции : уголовно-правовой и криминологический аспекты / А. Л. Карабанов, С. К. Мелькин. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 200 с.

 

Книга являє собою дослідження суспільних відносин, що забезпечують захист особистості, суспільства і держави від сучасних загроз корупції. Проаналізовано закономірності кримінально-правового, кримінологічного та організаційного характеру, облік яких дозволить результативно протистояти загрозам корупції. На підставі вивчених матеріалів судової практики і аналізу результатів анкетування співробітників правоохоронних органів запропоновано комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення низки антикорупційних норм Кримінального кодексу.

 

 

Корупція в Україні. Загальнонаціональне дослідження стану корупції у сфері вищої освіти. Базове та повторне дослідження 2008 / USAID, MSI. - К. : [б. в.], 2009. – 58 с.

 

Однією зі сфер, де корупція є досить поширеною, є сфера вищої освіти, зокрема процес вступу до вищих навчальних закладів. З метою оцінки впливу загальнодержавного впровадження зовнішнього незалежного оцінювання на рівень корупції у 2007-2008 роках Київським міжнародним інститутом соціології було проведено базове та повторне дослідження. У цьому звіті презентовано порівняльні результати проведеного дослідження.

 

 

Корупція в Україні. Національне дослідження стану корупції у сфері регуляторної політики: митні процедури. Базове дослідження 2008 / USAID, MMC, MSI. - К.: [б. в.], 2008. – 34 с.

 

У звіті представлена базова оцінка сприйняття та досвіду українських підприємств у сфері проходження процедур митного контролю і, зокрема, рівня та розповсюдження корупції.

 

 

Корупція в Україні. Національне дослідження стану корупції у сфері регуляторної політики: отримання документів дозвільного характеру на будівництво та операції з землею. Базове дослідження 2008 / USAID, MMC, MSI. - К. : [б. в.], 2008. – 40 с.

 

Поряд з низьким рівнем життя, злочинністю та високою вартістю і низькою якістю медичних послуг, корупція вважається однією із чотирьох найбільш серйозних проблем, від яких сьогодні потерпає Україна. Отримуючи дозволи на проведення операцій з землею та будівництво, підприємства стикаються з доволі високим рівнем корупції у державних структурах. З метою оцінки проблем корупції у сфері отримання дозволів на будівництво та при операціях з землею було проведено це дослідження.

 

 

 

Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні: митні процедури та транспортування товарів : порівнял. аналіз загальнонац. дослідж. 2007-2009 рр. для Порогової програми Корпорації ”Виклики тисячоліття” (МСС) / Management Systems International Corporate Offices [та ін.]. — К. : [б. в.], 2009. – 44 с.

 

Корупція – це серйозна проблема, яка впливає на всі сфери життя в Україні, зокрема на сферу регулювання імпортно-експортних операцій. Було проведено опитування підприємств з метою оцінки проблем корупції у сфері здійснення митного контролю. У цьому виданні подані результати цього дослідження.

 

 

 

Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні: отримання документів дозвільного характеру на операції з землею та будівництво : порівнял. аналіз загальнонац. дослідж. 2008-2009 рр. для Порогової програми Корпорації ”Виклики тисячоліття” (МСС) / Management Systems International Corporate Offices [та ін.]. — К. : [б. в.], 2009. – 52 с.

 

У науково-практичному посібнику розглядаються правові та економічні засади боротьби з правопорушеннями, пов'язаними з “відмиванням” коштів, здобутих злочинним шляхом. Розроблені та спрогнозовані типові різновиди злочинів, пов'язані з сумнівними операціями, коштами, здобутими злочинним шляхом, характерні та завуальовані способи вчинення зазначених злочинів в Україні. Крім того, надано напрямки визначення здійснення контролю контролюючими та правоохоронними органами.

 

 

 

Кращі приклади з практики проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «ГІДНА Україна» / USAID, MMC, MSI. - К. [б. в.], 2009. – 100с.

 

Ця збірка є результатом роботи багатьох організацій громадянського суспільства, які виявили бажання щось змінити в житті своєї громади, міста, регіону та країни загалом. В ній описано найкращі приклади з практики інформаційно-просвітницької діяльності проекту «Гідна Україна» та її грантоотримувачів. Описується найкраща практика представництва та захисту інтересів громадян.

Видання містить СD диск з добіркою брошур, книжок, посібників грантоотримувачів.

 

 

 

Невжмерицький, Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії / Є. В. Невжмерицький. – К. : КНТ, 2008. – 364 с.

 

У монографії із застосуванням сучасних методів наукового пізнання розглядаються причини та умови корупції в Україні, соціально-економічний простір її розповсюдження в перехідному суспільстві та механізми протидії. В роботі використані матеріали практики, кримінологічних та соціальних досліджень, сформульовані пропозиції щодо посилення протидії цьому явищу.

 

 

 

Никифорчук, Д. Й. Злочини, що вчиняються у сфері оподаткування – засоби запобігання та викриття (ст. 212 КК України) : наук.-практ. посіб. / Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк, Є. В. Баранюк — К. : КНТ, 2008. — 332 с.

 

У посібнику розглянуті проблеми теоретичного та правового забезпечення діяльності оперативних підрозділів щодо протидії злочинам у сфері оподаткування. Наведені законодавчі акти, що регулюють розмір і порядок оподаткування, правила стягнення податків з суб'єктів підприємницької діяльності. Розкриті найбільш типові способи ухилення від сплати податків, запропонована їхня умовна класифікація та методика пошуку ознак ухилення суб'єктів підприємницької діяльності від оподаткування.

 

 

 

Нове у законодавстві про корупцію України / USAID, MMC, MSI. - К. [б. в.], 2009. – 60 с.

 

Проект Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» підготовлено з урахуванням стану справ, що склався у сфері боротьби з організованою злочинністю і корупцією та з метою більш ефективного забезпечення захисту громадян від злочинних посягань, запобігання втратам держави і суспільства від дій правопорушників, рішучого усунення ганебних явищ, що гальмують розвиток економіки, становлення ринкових відносин і формування громадянського суспільства.

 

 

 

Педреро, М. Коррупция. Клоака власти: как и зачем нами манипулируют / М. Педреро. – М.: СТОЛИЦА-ПРИНТ, 2008 – 320 с.

 

Книга є результатом ретельного і сумлінного розслідування бурхливих подій минулого і сьогодення. Вона наочно демонструє, в якому світі ми живемо і яке суспільство ми побудували. Познайомившись з фактами, кожен вирішить для себе, як слід ставитися до цих подій - з обуренням або з байдужістю.

 

 


Румянцева, Е. Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии (книга о нашей жизни) / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 104 с.

 

У даній роботі на конкретних життєвих ситуаціях і досвіді правозахисної діяльності відомого російського вченого досліджуються прояви корупції, глибинні першопричини її розвитку, що пов'язані з духовно-моральним світоглядом людей, які мають владу.

Призначається всім, хто цікавиться питаннями захисту своїх громадянських прав в умовах корупції та свідомого формування своєї світоглядної позиції.

 

 

 

 

Слухання у Комітеті на тему: «Антикорупційні аспекти забезпечення прозорості у публічному секторі». - К. : СПД Москаленко О. М., 2009. – 128 с.

 

Пропоноване інформаційно-довідкове видання — це повне і систематизоване зібрання документів слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, що відбулися 4 червня 2008 року.

 

 

 

Стеценко, С. Г. Корупція в органах внутрішніх справ: проблеми протидії : монографія / С. Г. Стеценко, О. В. Ткаченко. — К. : Алерта: КНТ: Центр учб. л-ри, 2008. — 166 с. : іл.

 

Монографія присвячена актуальним проблемам протидії корупції в органах внутрішніх справ. Розглянуті питання передумов виникнення, проявів та наслідків корупційних діянь серед співробітників міліції. Проаналізовано досвід боротьби з корупцією в правоохоронних структурах закордонних країн, висвітлені форми виявлення корупції серед працівників органів внутрішніх справ, досліджені аспекти компетенції та взаємодії суб'єктів боротьби з корупцією.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi